Kommune

Tysnes (Vestland)

Befolkning

Folketallet
ikon av to mennesker
Folketallet
3. kvartal 2021
2 907
innbyggere

Aldersfordeling for innbyggerne i kommunen


Aldersfordeling per 1. januar


Fødte,Nettoflytting,Døde,Vekst i befolkningen siste kvartal

Endringer i befolkningen

ikon av baby
Fødte
2020
31
personer

ikon av mennesker og hus
2020
65
personer

ikon av kors
Døde
2020
42
personer

Ikon av stolpediagram
Vekst i befolkningen siste kvartal
3. kvartal 2021
-11
personer

Les mer om Norges befolkning på vår faktaside om befolkningen.


Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.


Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Les mer om innvandring til Norge på vår faktaside om innvandring.


Befolkning i 2030,Befolkning i 2050

Forventet utvikling

ikon av to voksne ett barn
Befolkning i 2030
2030
2 872
innbyggere

ikon av to voksne ett barn
Befolkning i 2050
2050
2 873
innbyggere

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne jobber med


Les mer om det norske arbeidslivet på vår faktaside om arbeid.


Innbyggere som pendler til jobb i annen kommune,Personer som pendler inn til jobb i kommunen

Pendling

ikon av mennesker og hus
Innbyggere som pendler til jobb i annen kommune
2020
424
personer

ikon av mennesker og hus
Personer som pendler inn til jobb i kommunen
2020
239
personer

Høyeste fullførte utdanningsnivå


Høyeste fullførte utdanningsnivå

Utdanning på Universitets- og høyskolenivå regnes som kort om den varer i 1-3 år, og lang om den varer i 4 år eller mer.


Barn med barnehageplass,Elever i SFO/AKS,Elever som får særskilt norskopplæring,Elever som får skoleskyss

Barn og utdanning

Ikon for voksen med barn
2020
88,8
%

ikon av bygning
2020
39
%

ikon av skoleelever
2020
4,4
%

Ikon av buss
2020
67,9
%

Les mer om utdanning i Norge på vår faktaside om utdanning.

Bolig

Eneboliger,Leiligheter
ikon av bygning
Eneboliger
2021
1 539

ikon av bygning
2021
86

Rekkehus, tomannsboliger osv. er ikke inkludert i verken Eneboliger eller Leiligheter. For fullstendige tall om typer av boliger i din kommune, vennligst bruk tabell 06265 i statistikkbanken.


Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.


Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel. 2019

Andels-/aksjeeier er det samme som bolig eid i borettslag/boligaksjeselskap.


Hytter,Bor på landbrukseiendom,Beboere per husholdning,Bor trangt
ikon av bygning
2021
1 050
hytter

Ikon av landbrukseiendom.
2020
25
prosent

Ikon for beboere per husholdning
2021
2,16
personer

Ikon av leilighet tegning.
2020
5,8
prosent

Les mer om hvordan vi bor i Norge på vår faktaside om bolig.

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren
ikon av teaterperson
Netto utgifter til kultursektoren
2020
1 900
kroner per innbygger

Hva bruker kommunen kulturmidlene¹ til? Utvalg.


Hva bruker kommunen kulturmidlene¹ til? Utvalg.

¹Netto driftsutgifter

Bøker lånt på biblioteket,Besøk per kinoforestilling,Barn med plass i kommunal musikk- og kulturskole,Frivillige lag og foreninger

Kulturtilbud i kommunen

ikon av bok
Bøker lånt på biblioteket
2020
5 287
bøker

ikon av kinofremviser.
Besøk per kinoforestilling
2020
24,9
personer

Ikon som viser barn med noter
Barn med plass i kommunal musikk- og kulturskole
2020
19
prosent

ikon av mennesker
2020
23
foreninger

Mer statistikk om det norske kulturlivet finner du på vår faktaside om kultur.


Medlemmer i Den norske kirke,Medlemmer i andre tros- og livsynssamfunn

Religion

ikon av kirkebygning
2020
82,2
prosent

ikon av to mennesker
2020
4,1
prosent

Mer statistikk om religion i Norge finner du på vår faktaside om religion.

Bebyggelse og transport

Befolkningstetthet,Andel som bor i tettsted¹
ikon av folkemengde
Befolkningstetthet
2020
12
Innbyggere per km²

ikon av bygning
Andel som bor i tettsted¹
2020
39
%

¹Et tettsted er uavhengig av fylkes- og kommunegrenser, og betegner et område der det bor minst 200 personer og der det (med noen unntak) ikke er mer enn 50 meter mellom husene. Les mer i statistikken Tettsteders befolkning og areal.


Typer av biler i kommunen

Registrerte personbiler etter type drivstoff¹


Registrerte personbiler etter type drivstoff

¹Kategorien "Annet drivstoff" inneholder i hovedsak hybrider

Les mer om bil og bilbruk i Norge på vår faktaside om bil og transport.


Areal dekket av veier,Areal dekket av bygninger

Arealbruk

Ikon av vei i solnedgang
Areal dekket av veier
2021
1,52
km²

ikon av bygning
Areal dekket av bygninger
2021
0,67
km²

Ubebygd areal

Tall i km²


Ubebygd areal

Les mer om hvordan Norges areal fordeler seg på vår faktaside om landskap i Norge.

Kommunens økonomi

Kommunens driftsutgifter per innbygger,Kommunens driftsinntekter per innbygger

Finansielle nøkkeltall

ikon av hånd som slipper mynter
2020
102 055
kroner

ikon av hånd med mynter
2020
109 192
kroner

Utgifter etter utvalgte områder


Utgifter etter utvalgte områder


Driftsresultat
ikon av mynter
Driftsresultat
2020
0,6
prosent

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntekt over tid.


til kostra nøkkeltall