3595_0437
3595_0437
kommunefakta
2020-01-28T20:33:00.000Z
no
Tynset kommune

Kommunefakta

Tynset - 0437 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 571 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 134 104
5-9 år 174 175
10-14 år 181 163
15-19 år 194 217
20-24 år 188 177
25-29 år 162 127
30-34 år 142 161
35-39 år 163 150
40-44 år 146 147
45-49 år 186 201
50-54 år 192 193
55-59 år 160 169
60-64 år 216 217
65-69 år 194 172
70-74 år 150 122
75-79 år 96 119
80-84 år 63 78
85-89 år 37 61
90-94 år 13 33
95-99 år 4 8
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Tynset (-2019)
Sverige 16
Litauen 98
Polen 129
Tyskland 16
Eritrea 50
Somalia 65
Filippinene 6
Irak 3
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Tynset (-2019)
Selveier 78.2
Andels- / aksjeeier 2.2
Leier 19.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Tynset (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 184
Sekundærnæringer 547
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 963
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 148
Undervisning 252
Helse- og sosialtjenester 745
Personlig tjenesteyting 86

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Tynset (-2019)
Aleneboende 282000
Par uten barn 634000
Par med barn 0-17 år 801000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 410000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Tynset (-2019)
Grunnskolenivå 1075
Videregående skolenivå 2055
Universitets- og høgskolenivå, kort 1028
Universitets- og høgskolenivå, lang 288
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 38

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Tynset
Aktivitetstilbud barn og unge 0
Bibliotek 384
Muséer 25
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 146
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 338
Kulturskoler 465
Kommunale kulturbygg 296

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Tynset
Sosialsektoren samlet 5.2
Barnevern 1.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5
Administrasjon, kommune 4.8
Kultursektoren, kommune 2.8
Barnehage 8.9
Grunnskole 17.7
Helse- og omsorg 32.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.