3595_0437
3595_0437
kommunefakta
2019-11-15T08:26:00.000Z
no
Tynset kommune

Kommunefakta

Tynset - 0437 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 591 innbyggere per 2. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 134 104
5-9 år 174 175
10-14 år 181 163
15-19 år 194 217
20-24 år 188 177
25-29 år 162 127
30-34 år 142 161
35-39 år 163 150
40-44 år 146 147
45-49 år 186 201
50-54 år 192 193
55-59 år 160 169
60-64 år 216 217
65-69 år 194 172
70-74 år 150 122
75-79 år 96 119
80-84 år 63 78
85-89 år 37 61
90-94 år 13 33
95-99 år 4 8
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Tynset
Sverige 16
Litauen 98
Polen 129
Tyskland 16
Eritrea 50
Somalia 65
Filippinene 6
Irak 3
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Tynset
Selveier 78.2
Andels- / aksjeeier 2.2
Leier 19.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Tynset
Jordbruk, skogbruk og fiske 184
Sekundærnæringer 547
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 963
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 148
Undervisning 252
Helse- og sosialtjenester 745
Personlig tjenesteyting 86

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Tynset
Aleneboende 270000
Par uten barn 618000
Par med barn 0-17 år 761000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 397000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Tynset
Grunnskolenivå 1075
Videregående skolenivå 2055
Universitets- og høgskolenivå, kort 1028
Universitets- og høgskolenivå, lang 288
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 38

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Tynset
Aktivitetstilbud barn og unge 0
Bibliotek 384
Muséer 25
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 146
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 338
Kulturskoler 465
Kommunale kulturbygg 296

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Tynset
Sosialsektoren samlet 5.2
Barnevern 1.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5
Administrasjon, kommune 4.8
Kultursektoren, kommune 2.8
Barnehage 8.9
Grunnskole 17.7
Helse- og omsorg 32.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.