3595_5033
3595_5033
kommunefakta
2018-11-21T18:51:00.000Z
no
Tydal kommune

Kommunefakta

Tydal - 5033 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 807 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 24 18
5-9 år 18 20
10-14 år 19 15
15-19 år 22 20
20-24 år 30 21
25-29 år 37 28
30-34 år 29 16
35-39 år 15 14
40-44 år 12 22
45-49 år 23 21
50-54 år 29 35
55-59 år 34 41
60-64 år 36 32
65-69 år 26 15
70-74 år 24 27
75-79 år 18 22
80-84 år 14 25
85-89 år 7 14
90-94 år 2 6
95-99 år 2 1
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Tydal
Sverige 9
Litauen 0
Polen 0
Tyskland 12
Eritrea 14
Somalia 4
Filippinene 5
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Tydal
Selveier 81
Andels- / aksjeeier 0
Leier 19

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Tydal (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 36
Sekundærnæringer 104
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 140
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 40
Undervisning 30
Helse- og sosialtjenester 86
Personlig tjenesteyting 9

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Tydal
Aleneboende 253000
Par uten barn 578000
Par med barn 0-17 år 682000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 402000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Tydal
Grunnskolenivå 211
Videregående skole-nivå 351
Universitets- og høgskolenivå kort 130
Universitets- og høgskolenivå lang 17
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 4

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Tydal
Aktivitetstilbud barn og unge 445
Bibliotek 736
Muséer 145
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 126
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 3490
Musikk- og kulturskoler 583
Kommunale kulturbygg 1139

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Tydal
Sosialsektoren samlet 4.5
Barnevern 1.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.4
Administrasjon, kommune 13.7
Kultursektoren, kommune 4.7
Barnehage 4.8
Grunnskole 12.7
Helse- og omsorg 27.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.