3595_5033
3595_5033
kommunefakta
2020-02-28T12:00:00.000Z
no
Tydal kommune

Kommunefakta

Tydal - 5033 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 769 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 20 10
5-9 år 17 21
10-14 år 14 15
15-19 år 28 16
20-24 år 24 17
25-29 år 22 19
30-34 år 27 16
35-39 år 17 14
40-44 år 10 16
45-49 år 17 26
50-54 år 29 26
55-59 år 27 38
60-64 år 34 33
65-69 år 32 22
70-74 år 20 17
75-79 år 20 30
80-84 år 19 23
85-89 år 8 18
90-94 år 0 6
95-99 år 0 1
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Tydal
Sverige 7
Litauen 0
Polen 0
Tyskland 13
Eritrea 8
Somalia 3
Filippinene 5
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Tydal
Selveier 82.5
Andels- / aksjeeier 0
Leier 17.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Tydal
Jordbruk, skogbruk og fiske 39
Sekundærnæringer 110
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 114
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 34
Undervisning 23
Helse- og sosialtjenester 76
Personlig tjenesteyting 12

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Tydal
Aleneboende 281000
Par uten barn 602000
Par med barn 0-17 år 769000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 423000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Tydal
Grunnskolenivå 190
Videregående skolenivå 340
Universitets- og høgskolenivå, kort 128
Universitets- og høgskolenivå, lang 20
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 2

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Tydal
Aktivitetstilbud barn og unge 576
Bibliotek 883
Muséer 155
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 140
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 3207
Kulturskoler 576
Kommunale kulturbygg 788

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Tydal
Sosialsektoren samlet 3.2
Barnevern 1.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.3
Administrasjon, kommune 13.9
Kultursektoren, kommune 5.5
Barnehage 4.9
Grunnskole 12.2
Helse- og omsorg 27.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.