3595_0914
3595_0914
kommunefakta
2019-01-16T18:10:00.000Z
no
Tvedestrand kommune

Kommunefakta

Tvedestrand - 0914 (Aust-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 068 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 144 128
5-9 år 195 157
10-14 år 171 185
15-19 år 205 174
20-24 år 166 168
25-29 år 173 150
30-34 år 157 154
35-39 år 171 179
40-44 år 219 199
45-49 år 208 191
50-54 år 204 189
55-59 år 216 244
60-64 år 218 208
65-69 år 212 213
70-74 år 204 174
75-79 år 94 107
80-84 år 68 79
85-89 år 24 68
90-94 år 18 30
95-99 år 6 14
100 år eller eldre 1 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Tvedestrand
Sverige 23
Litauen 55
Polen 133
Tyskland 35
Eritrea 50
Somalia 21
Filippinene 12
Irak 8
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Tvedestrand
Selveier 85.7
Andels- / aksjeeier 1
Leier 13.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Tvedestrand
Jordbruk, skogbruk og fiske 41
Sekundærnæringer 682
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 795
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 134
Undervisning 258
Helse- og sosialtjenester 585
Personlig tjenesteyting 92

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Tvedestrand
Aleneboende 267000
Par uten barn 598000
Par med barn 0-17 år 729000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 391000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Tvedestrand
Grunnskolenivå 1397
Videregående skole-nivå 2148
Universitets- og høgskolenivå kort 1061
Universitets- og høgskolenivå lang 218
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 20

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Tvedestrand
Aktivitetstilbud barn og unge 212
Bibliotek 244
Muséer 94
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 35
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 80
Musikk- og kulturskoler 299
Kommunale kulturbygg 279

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Tvedestrand
Sosialsektoren samlet 5.5
Barnevern 2.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.1
Administrasjon, kommune 5.6
Kultursektoren, kommune 2
Barnehage 9.5
Grunnskole 20.6
Helse- og omsorg 33.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.