3595_5001
3595_5001
kommunefakta
2019-02-19T08:53:00.000Z
no
Trondheim kommune

Kommunefakta

Trondheim - 5001 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 195 449 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 5718 5496
5-9 år 5801 5444
10-14 år 5342 5108
15-19 år 5514 5163
20-24 år 8960 8176
25-29 år 10023 8607
30-34 år 8071 7136
35-39 år 7078 6393
40-44 år 6682 6048
45-49 år 6608 6338
50-54 år 6025 5962
55-59 år 5269 5167
60-64 år 4755 5046
65-69 år 4266 4455
70-74 år 3632 3957
75-79 år 2146 2597
80-84 år 1245 1774
85-89 år 796 1376
90-94 år 303 745
95-99 år 45 207
100 år eller eldre 3 24

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Trondheim
Sverige 1271
Litauen 761
Polen 2567
Tyskland 1137
Eritrea 1055
Somalia 1022
Filippinene 492
Irak 1027
Pakistan 292
Vietnam 1022

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Trondheim
Selveier 55.6
Andels- / aksjeeier 21.1
Leier 23.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Trondheim
Jordbruk, skogbruk og fiske 495
Sekundærnæringer 13614
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 42984
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 5653
Undervisning 12034
Helse- og sosialtjenester 20609
Personlig tjenesteyting 4274

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Trondheim
Aleneboende 293000
Par uten barn 629000
Par med barn 0-17 år 843000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 429000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Trondheim
Grunnskolenivå 33008
Videregående skole-nivå 52421
Universitets- og høgskolenivå kort 43579
Universitets- og høgskolenivå lang 25223
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 694

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Trondheim
Aktivitetstilbud barn og unge 245
Bibliotek 201
Muséer 64
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 532
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 469
Musikk- og kulturskoler 255
Kommunale kulturbygg 117

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Trondheim
Sosialsektoren samlet 5.9
Barnevern 4.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.7
Administrasjon, kommune 4.3
Kultursektoren, kommune 3.8
Barnehage 13.7
Grunnskole 18.4
Helse- og omsorg 27.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.