3595_5001
3595_5001
kommunefakta
2020-02-29T11:27:00.000Z
no
Trondheim kommune

Kommunefakta

Trondheim - 5001 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 199 039 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 5809 5461
5-9 år 5875 5703
10-14 år 5929 5532
15-19 år 5840 5392
20-24 år 9210 8443
25-29 år 10475 9088
30-34 år 8937 7809
35-39 år 7513 6969
40-44 år 6899 6219
45-49 år 6893 6542
50-54 år 6630 6414
55-59 år 5568 5606
60-64 år 5124 5207
65-69 år 4397 4741
70-74 år 3945 4341
75-79 år 2708 3026
80-84 år 1395 1962
85-89 år 803 1359
90-94 år 344 743
95-99 år 66 220
100 år eller eldre 1 25

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Trondheim
Sverige 1250
Litauen 839
Polen 2768
Tyskland 1176
Eritrea 1183
Somalia 1072
Filippinene 529
Irak 1024
Pakistan 281
Vietnam 1037

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Trondheim
Selveier 56
Andels- / aksjeeier 20.8
Leier 23.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Trondheim
Jordbruk, skogbruk og fiske 521
Sekundærnæringer 14595
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 44689
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 5737
Undervisning 12588
Helse- og sosialtjenester 21609
Personlig tjenesteyting 4333

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Trondheim
Aleneboende 301000
Par uten barn 645000
Par med barn 0-17 år 870000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 436000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Trondheim
Grunnskolenivå 33121
Videregående skolenivå 52567
Universitets- og høgskolenivå, kort 44831
Universitets- og høgskolenivå, lang 26188
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 690

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Trondheim
Aktivitetstilbud barn og unge 267
Bibliotek 198
Muséer 67
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 393
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 492
Kulturskoler 287
Kommunale kulturbygg 144

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Trondheim
Sosialsektoren samlet 6.1
Barnevern 3.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.4
Administrasjon, kommune 4.4
Kultursektoren, kommune 3.7
Barnehage 13.7
Grunnskole 18.9
Helse- og omsorg 28.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.