3595_1902
3595_1902
kommunefakta
2019-01-16T18:08:00.000Z
no
Tromsø kommune

Kommunefakta

Tromsø - 1902 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 76 375 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 2252 2160
5-9 år 2396 2106
10-14 år 2218 2127
15-19 år 2278 2136
20-24 år 2989 2875
25-29 år 3423 3244
30-34 år 2990 2848
35-39 år 2753 2543
40-44 år 2734 2511
45-49 år 2853 2724
50-54 år 2550 2581
55-59 år 2188 2175
60-64 år 1943 2064
65-69 år 1735 1672
70-74 år 1334 1418
75-79 år 857 915
80-84 år 459 579
85-89 år 222 418
90-94 år 83 209
95-99 år 8 63
100 år eller eldre 2 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Tromsø
Sverige 616
Litauen 311
Polen 984
Tyskland 561
Eritrea 400
Somalia 472
Filippinene 158
Irak 152
Pakistan 62
Vietnam 31

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Tromsø
Selveier 62.7
Andels- / aksjeeier 14
Leier 23.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Tromsø
Jordbruk, skogbruk og fiske 553
Sekundærnæringer 5079
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 15400
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 2536
Undervisning 5137
Helse- og sosialtjenester 10940
Personlig tjenesteyting 1515

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Tromsø
Aleneboende 305000
Par uten barn 645000
Par med barn 0-17 år 846000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 435000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Tromsø
Grunnskolenivå 14616
Videregående skole-nivå 19824
Universitets- og høgskolenivå kort 15784
Universitets- og høgskolenivå lang 9398
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 236

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Tromsø
Aktivitetstilbud barn og unge 239
Bibliotek 242
Muséer 39
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 356
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 377
Musikk- og kulturskoler 290
Kommunale kulturbygg 299

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Tromsø
Sosialsektoren samlet 4.9
Barnevern 2.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.1
Administrasjon, kommune 4.3
Kultursektoren, kommune 5.4
Barnehage 12.8
Grunnskole 18.9
Helse- og omsorg 29.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.