3595_1902
3595_1902
kommunefakta
2018-05-26T04:35:00.000Z
no
Tromsø kommune

Kommunefakta

Tromsø - 1902 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 75 967 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 2252 2160
5-9 år 2396 2106
10-14 år 2218 2127
15-19 år 2278 2136
20-24 år 2989 2875
25-29 år 3423 3244
30-34 år 2990 2848
35-39 år 2753 2543
40-44 år 2734 2511
45-49 år 2853 2724
50-54 år 2550 2581
55-59 år 2188 2175
60-64 år 1943 2064
65-69 år 1735 1672
70-74 år 1334 1418
75-79 år 857 915
80-84 år 459 579
85-89 år 222 418
90-94 år 83 209
95-99 år 8 63
100 år eller eldre 2 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Tromsø
Sverige 616
Litauen 311
Polen 984
Tyskland 561
Eritrea 400
Somalia 472
Filippinene 158
Irak 152
Pakistan 62
Vietnam 31

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Tromsø
Selveier 62.8
Andels- / aksjeeier 14.1
Leier 23.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Tromsø
Jordbruk, skogbruk og fiske 553
Sekundærnæringer 5079
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 15400
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 2536
Undervisning 5137
Helse- og sosialtjenester 10940
Personlig tjenesteyting 1515

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Tromsø
Aleneboende 295000
Par uten barn 628000
Par med barn 0-17 år 820000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 424000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Tromsø
Grunnskolenivå 14580
Videregående skole-nivå 19555
Universitets- og høgskolenivå kort 15400
Universitets- og høgskolenivå lang 8953
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 258

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Tromsø
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 10.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 10.9
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.8
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 15.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 16.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 13
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 13.4

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Tromsø
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 4.8
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 13.4
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 19.7
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 30
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 5
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2.9
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 5.2
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 4.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.