3595_0122
3595_0122
kommunefakta
2018-05-24T14:03:00.000Z
no
Trøgstad kommune

Kommunefakta

Trøgstad - 0122 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 332 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 142 117
5-9 år 165 150
10-14 år 163 147
15-19 år 164 165
20-24 år 150 136
25-29 år 158 137
30-34 år 156 136
35-39 år 146 152
40-44 år 204 173
45-49 år 219 216
50-54 år 244 200
55-59 år 210 177
60-64 år 143 155
65-69 år 146 148
70-74 år 151 153
75-79 år 89 93
80-84 år 35 57
85-89 år 34 54
90-94 år 13 31
95-99 år 1 7
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Trøgstad
Sverige 28
Litauen 112
Polen 121
Tyskland 14
Eritrea 20
Somalia 0
Filippinene 20
Irak 10
Pakistan 7
Vietnam 5

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Trøgstad
Selveier 79.2
Andels- / aksjeeier 5.1
Leier 15.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Trøgstad
Jordbruk, skogbruk og fiske 130
Sekundærnæringer 669
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 929
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 153
Undervisning 184
Helse- og sosialtjenester 445
Personlig tjenesteyting 84

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Trøgstad
Aleneboende 268000
Par uten barn 577000
Par med barn 0-17 år 738000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 393000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Trøgstad
Grunnskolenivå 1579
Videregående skole-nivå 1901
Universitets- og høgskolenivå kort 670
Universitets- og høgskolenivå lang 122
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 27

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Trøgstad
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 4.4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 20.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 26.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 20.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 3.9

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket, Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Trøgstad
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 6.7
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 10.6
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 20.5
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 35.1
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.1
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 5.3
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 4.1
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.