3595_0122
3595_0122
kommunefakta
2020-01-18T10:41:00.000Z
no
Trøgstad kommune

Kommunefakta

Trøgstad - 0122 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 384 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 127 123
5-9 år 163 152
10-14 år 162 150
15-19 år 149 161
20-24 år 159 142
25-29 år 145 151
30-34 år 165 136
35-39 år 163 151
40-44 år 174 169
45-49 år 213 206
50-54 år 240 208
55-59 år 209 181
60-64 år 159 157
65-69 år 148 142
70-74 år 142 165
75-79 år 100 104
80-84 år 45 54
85-89 år 28 53
90-94 år 12 31
95-99 år 3 5
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Trøgstad (-2019)
Sverige 31
Litauen 124
Polen 128
Tyskland 19
Eritrea 12
Somalia 0
Filippinene 17
Irak 7
Pakistan 7
Vietnam 5

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Trøgstad (-2019)
Selveier 78.3
Andels- / aksjeeier 4.7
Leier 17

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Trøgstad (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 143
Sekundærnæringer 693
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 910
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 159
Undervisning 182
Helse- og sosialtjenester 467
Personlig tjenesteyting 88

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Trøgstad (-2019)
Aleneboende 281000
Par uten barn 616000
Par med barn 0-17 år 779000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 414000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Trøgstad (-2019)
Grunnskolenivå 1552
Videregående skolenivå 1899
Universitets- og høgskolenivå, kort 709
Universitets- og høgskolenivå, lang 153
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 26

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Trøgstad
Aktivitetstilbud barn og unge 97
Bibliotek 435
Muséer 47
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 266
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 372
Kulturskoler 431
Kommunale kulturbygg 134

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Trøgstad
Sosialsektoren samlet 3.3
Barnevern 4.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.1
Administrasjon, kommune 4.6
Kultursektoren, kommune 3.5
Barnehage 10.3
Grunnskole 20.3
Helse- og omsorg 35

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.