3595_1927
3595_1927
kommunefakta
2018-11-21T19:50:00.000Z
no
Tranøy kommune

Kommunefakta

Tranøy - 1927 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 504 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 35 35
5-9 år 47 44
10-14 år 48 31
15-19 år 37 49
20-24 år 50 41
25-29 år 38 36
30-34 år 34 40
35-39 år 35 36
40-44 år 45 41
45-49 år 49 39
50-54 år 49 34
55-59 år 56 56
60-64 år 62 56
65-69 år 61 57
70-74 år 49 58
75-79 år 41 36
80-84 år 23 33
85-89 år 14 23
90-94 år 2 11
95-99 år 1 4
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Tranøy
Sverige 9
Litauen 5
Polen 4
Tyskland 11
Eritrea 14
Somalia 41
Filippinene 17
Irak 5
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Tranøy
Selveier 80.7
Andels- / aksjeeier 0
Leier 19.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Tranøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 71
Sekundærnæringer 110
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 154
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 36
Undervisning 69
Helse- og sosialtjenester 204
Personlig tjenesteyting 20

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Tranøy
Aleneboende 261000
Par uten barn 558000
Par med barn 0-17 år 756000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 366000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Tranøy
Grunnskolenivå 434
Videregående skole-nivå 529
Universitets- og høgskolenivå kort 234
Universitets- og høgskolenivå lang 41
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 9

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Tranøy
Aktivitetstilbud barn og unge 61
Bibliotek 210
Muséer 97
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 80
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0
Musikk- og kulturskoler 408
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Tranøy
Sosialsektoren samlet 3.9
Barnevern 1.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.7
Administrasjon, kommune 5.9
Kultursektoren, kommune 0.9
Barnehage 4.7
Grunnskole 14.9
Helse- og omsorg 29.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.