3595_1835
3595_1835
kommunefakta
2018-05-27T10:01:00.000Z
no
Træna kommune

Kommunefakta

Træna - 1835 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 456 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 9 8
5-9 år 10 6
10-14 år 21 14
15-19 år 16 13
20-24 år 20 24
25-29 år 10 11
30-34 år 22 11
35-39 år 15 13
40-44 år 11 16
45-49 år 15 24
50-54 år 18 13
55-59 år 18 11
60-64 år 14 9
65-69 år 17 7
70-74 år 12 13
75-79 år 7 5
80-84 år 6 5
85-89 år 2 7
90-94 år 0 1
95-99 år 0 0
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Træna
Sverige 3
Litauen 10
Polen 57
Tyskland 0
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 7
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Træna
Selveier 80.9
Andels- / aksjeeier 0
Leier 19.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Træna
Jordbruk, skogbruk og fiske 29
Sekundærnæringer 80
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 41
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 20
Undervisning 18
Helse- og sosialtjenester 40
Personlig tjenesteyting 7

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Træna
Aleneboende 267000
Par uten barn 557000
Par med barn 0-17 år 851000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 480000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Træna
Grunnskolenivå 137
Videregående skole-nivå 148
Universitets- og høgskolenivå kort 70
Universitets- og høgskolenivå lang 14
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 1

Barn og utdanning

Kultur

(Manglende data: Oppgave mangler for Netto utgifter til kultursektoren)

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Mottakere av hjemmetjenester 67-79 år, Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon, Oppgave mangler for Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

(Manglende data: Oppgave mangler for Driftsresultat)

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Træna
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 11.7
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 4.8
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 17.4
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 30.6
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 0.4
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 1.3
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 13.4
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2.5

Finansielle nøkkeltall

(Manglende data: Oppgave mangler for Kommunens lånegjeld per innbygger, Oppgave mangler for Kommunens driftsinntekter per innbygger, Oppgave mangler for Kommunens driftsutgifter per innbygger)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.