3595_0704
3595_0704
kommunefakta
2020-01-29T18:29:00.000Z
no
Tønsberg kommune

Kommunefakta

Tønsberg - 0704 (Vestfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 46 464 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 1231 1150
5-9 år 1349 1315
10-14 år 1397 1340
15-19 år 1371 1321
20-24 år 1401 1356
25-29 år 1564 1559
30-34 år 1487 1428
35-39 år 1514 1484
40-44 år 1541 1529
45-49 år 1663 1600
50-54 år 1571 1607
55-59 år 1505 1561
60-64 år 1355 1418
65-69 år 1141 1259
70-74 år 1104 1195
75-79 år 647 796
80-84 år 430 640
85-89 år 282 438
90-94 år 122 203
95-99 år 20 73
100 år eller eldre 0 9

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Tønsberg (1988-2019)
Sverige 332
Litauen 502
Polen 771
Tyskland 184
Eritrea 149
Somalia 198
Filippinene 141
Irak 471
Pakistan 108
Vietnam 233

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Tønsberg (1988-2019)
Selveier 71.6
Andels- / aksjeeier 11.1
Leier 17.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Tønsberg (1988-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 181
Sekundærnæringer 3760
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 8626
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1646
Undervisning 2001
Helse- og sosialtjenester 5721
Personlig tjenesteyting 922

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Tønsberg (1988-2019)
Aleneboende 298000
Par uten barn 667000
Par med barn 0-17 år 855000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 416000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Tønsberg (1988-2019)
Grunnskolenivå 8827
Videregående skolenivå 13508
Universitets- og høgskolenivå, kort 10489
Universitets- og høgskolenivå, lang 3527
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 210

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Tønsberg
Aktivitetstilbud barn og unge 94
Bibliotek 263
Muséer 115
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 143
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 690
Kulturskoler 124
Kommunale kulturbygg 230

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Tønsberg
Sosialsektoren samlet 6.4
Barnevern 3.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.9
Administrasjon, kommune 5.1
Kultursektoren, kommune 3.4
Barnehage 11.9
Grunnskole 18.5
Helse- og omsorg 34.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.