3595_0704
3595_0704
kommunefakta
2019-01-23T10:29:00.000Z
no
Tønsberg kommune

Kommunefakta

Tønsberg - 0704 (Vestfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 45 890 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 1229 1202
5-9 år 1349 1293
10-14 år 1377 1278
15-19 år 1376 1272
20-24 år 1436 1423
25-29 år 1531 1495
30-34 år 1449 1390
35-39 år 1524 1512
40-44 år 1515 1480
45-49 år 1654 1641
50-54 år 1553 1553
55-59 år 1471 1538
60-64 år 1312 1382
65-69 år 1141 1235
70-74 år 1024 1127
75-79 år 628 786
80-84 år 396 613
85-89 år 296 448
90-94 år 115 223
95-99 år 18 68
100 år eller eldre 0 7

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Tønsberg
Sverige 339
Litauen 502
Polen 764
Tyskland 187
Eritrea 121
Somalia 166
Filippinene 131
Irak 482
Pakistan 107
Vietnam 220

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Tønsberg
Selveier 71.7
Andels- / aksjeeier 11.2
Leier 17

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Tønsberg
Jordbruk, skogbruk og fiske 183
Sekundærnæringer 3752
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 8365
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1564
Undervisning 1929
Helse- og sosialtjenester 5588
Personlig tjenesteyting 862

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Tønsberg
Aleneboende 290000
Par uten barn 642000
Par med barn 0-17 år 834000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 400000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Tønsberg
Grunnskolenivå 8814
Videregående skole-nivå 13484
Universitets- og høgskolenivå kort 10188
Universitets- og høgskolenivå lang 3333
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 200

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Tønsberg
Aktivitetstilbud barn og unge 84
Bibliotek 265
Muséer 66
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 120
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 609
Musikk- og kulturskoler 118
Kommunale kulturbygg 152

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Tønsberg
Sosialsektoren samlet 6.8
Barnevern 3.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.4
Administrasjon, kommune 4.6
Kultursektoren, kommune 3.2
Barnehage 12
Grunnskole 19.2
Helse- og omsorg 33.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.