3595_0704
3595_0704
kommunefakta
2018-05-22T10:05:00.000Z
no
Tønsberg kommune

Kommunefakta

Tønsberg - 0704 (Vestfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 45 383 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 1229 1202
5-9 år 1349 1293
10-14 år 1377 1278
15-19 år 1376 1272
20-24 år 1436 1423
25-29 år 1531 1495
30-34 år 1449 1390
35-39 år 1524 1512
40-44 år 1515 1480
45-49 år 1654 1641
50-54 år 1553 1553
55-59 år 1471 1538
60-64 år 1312 1382
65-69 år 1141 1235
70-74 år 1024 1127
75-79 år 628 786
80-84 år 396 613
85-89 år 296 448
90-94 år 115 223
95-99 år 18 68
100 år eller eldre 0 7

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Tønsberg
Sverige 339
Litauen 502
Polen 764
Tyskland 187
Eritrea 121
Somalia 166
Filippinene 131
Irak 482
Pakistan 107
Vietnam 220

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Tønsberg
Selveier 71.2
Andels- / aksjeeier 11.7
Leier 17.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Tønsberg
Jordbruk, skogbruk og fiske 183
Sekundærnæringer 3752
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 8365
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1564
Undervisning 1929
Helse- og sosialtjenester 5588
Personlig tjenesteyting 862

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Tønsberg
Aleneboende 281000
Par uten barn 621000
Par med barn 0-17 år 811000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 402000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Tønsberg
Grunnskolenivå 8378
Videregående skole-nivå 12737
Universitets- og høgskolenivå kort 9505
Universitets- og høgskolenivå lang 3120
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 195

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Tønsberg
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 5.2
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 16.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 4.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 7.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 37.8
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 7.3
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 9.4

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Tønsberg
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 5.1
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 11.8
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 19.1
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 33.6
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 6.5
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.9
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 4.9
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.