På grunn av vedlikehold vil ssb.no og statistikkbanken være utilgjengelig i perioden 17.00-19.00 lørdag 15. desember. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

3595_0833
3595_0833
kommunefakta
2018-12-15T11:15:00.000Z
no
Tokke kommune

Kommunefakta

Tokke - 0833 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 228 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 46 45
5-9 år 67 66
10-14 år 54 73
15-19 år 85 62
20-24 år 72 63
25-29 år 67 43
30-34 år 53 50
35-39 år 49 41
40-44 år 67 61
45-49 år 81 73
50-54 år 78 84
55-59 år 111 90
60-64 år 86 72
65-69 år 74 73
70-74 år 55 67
75-79 år 50 43
80-84 år 23 35
85-89 år 22 22
90-94 år 6 21
95-99 år 0 6
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Tokke
Sverige 7
Litauen 0
Polen 47
Tyskland 18
Eritrea 6
Somalia 0
Filippinene 3
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Tokke
Selveier 85.8
Andels- / aksjeeier 0
Leier 14.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Tokke
Jordbruk, skogbruk og fiske 53
Sekundærnæringer 356
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 231
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 61
Undervisning 93
Helse- og sosialtjenester 281
Personlig tjenesteyting 27

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Tokke
Aleneboende 286000
Par uten barn 569000
Par med barn 0-17 år 791000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 417000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Tokke
Grunnskolenivå 482
Videregående skole-nivå 889
Universitets- og høgskolenivå kort 373
Universitets- og høgskolenivå lang 63
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 12

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Tokke
Aktivitetstilbud barn og unge 363
Bibliotek 767
Muséer 692
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 280
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 843
Musikk- og kulturskoler 1467
Kommunale kulturbygg 2853

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Tokke
Sosialsektoren samlet 3.4
Barnevern 1.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 7.3
Administrasjon, kommune 7.4
Kultursektoren, kommune 6.7
Barnehage 8.9
Grunnskole 16
Helse- og omsorg 32.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.