På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_3818
3595_3818
kommunefakta
2020-03-28T13:39:00.000Z
no
Tinn kommune

Kommunefakta

Tinn - 3818 (Vestfold og Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 691 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 91 93
5-9 år 134 145
10-14 år 161 156
15-19 år 183 195
20-24 år 153 168
25-29 år 147 116
30-34 år 137 130
35-39 år 142 134
40-44 år 157 154
45-49 år 208 227
50-54 år 214 228
55-59 år 211 207
60-64 år 221 188
65-69 år 220 195
70-74 år 196 200
75-79 år 105 140
80-84 år 64 81
85-89 år 41 63
90-94 år 19 43
95-99 år 4 17
100 år eller eldre 0 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Tinn
Sverige 38
Litauen 19
Polen 61
Tyskland 17
Eritrea 24
Somalia 69
Filippinene 106
Irak 4
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Tinn
Selveier 73.7
Andels- / aksjeeier 10
Leier 16.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Tinn (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 68
Sekundærnæringer 812
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 843
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 121
Undervisning 202
Helse- og sosialtjenester 629
Personlig tjenesteyting 130

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Tinn
Aleneboende 289000
Par uten barn 614000
Par med barn 0-17 år 804000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 407000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Tinn
Grunnskolenivå 1391
Videregående skolenivå 2323
Universitets- og høgskolenivå, kort 875
Universitets- og høgskolenivå, lang 165
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 35

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Tinn
Aktivitetstilbud barn og unge 273
Bibliotek 571
Muséer 169
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 1404
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 536
Kulturskoler 425
Kommunale kulturbygg 145

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Tinn
Sosialsektoren samlet 3.6
Barnevern 2.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6
Administrasjon, kommune 5.3
Kultursektoren, kommune 5
Barnehage 7
Grunnskole 15.2
Helse- og omsorg 33.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.