3595_0826
3595_0826
kommunefakta
2019-01-23T11:12:00.000Z
no
Tinn kommune

Kommunefakta

Tinn - 0826 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 784 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 113 104
5-9 år 159 163
10-14 år 156 169
15-19 år 191 203
20-24 år 171 133
25-29 år 160 144
30-34 år 140 119
35-39 år 145 148
40-44 år 187 183
45-49 år 226 243
50-54 år 214 218
55-59 år 195 205
60-64 år 235 185
65-69 år 236 212
70-74 år 161 201
75-79 år 94 106
80-84 år 62 75
85-89 år 52 72
90-94 år 13 43
95-99 år 4 12
100 år eller eldre 0 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Tinn
Sverige 35
Litauen 14
Polen 66
Tyskland 21
Eritrea 20
Somalia 89
Filippinene 103
Irak 19
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Tinn
Selveier 73.8
Andels- / aksjeeier 9.7
Leier 16.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Tinn
Jordbruk, skogbruk og fiske 60
Sekundærnæringer 829
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 839
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 141
Undervisning 211
Helse- og sosialtjenester 624
Personlig tjenesteyting 114

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Tinn
Aleneboende 278000
Par uten barn 607000
Par med barn 0-17 år 780000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 388000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Tinn
Grunnskolenivå 1441
Videregående skole-nivå 2309
Universitets- og høgskolenivå kort 884
Universitets- og høgskolenivå lang 177
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 39

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Tinn
Aktivitetstilbud barn og unge 267
Bibliotek 522
Muséer 75
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 809
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 581
Musikk- og kulturskoler 481
Kommunale kulturbygg 237

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Tinn
Sosialsektoren samlet 5
Barnevern 2.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.1
Administrasjon, kommune 5.5
Kultursektoren, kommune 5
Barnehage 7.8
Grunnskole 15.4
Helse- og omsorg 32.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.