3595_0826
3595_0826
kommunefakta
2020-01-29T19:18:00.000Z
no
Tinn kommune

Kommunefakta

Tinn - 0826 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 695 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 98 92
5-9 år 151 147
10-14 år 143 164
15-19 år 205 198
20-24 år 159 164
25-29 år 158 116
30-34 år 137 136
35-39 år 139 139
40-44 år 175 169
45-49 år 221 243
50-54 år 216 226
55-59 år 190 190
60-64 år 239 196
65-69 år 226 208
70-74 år 177 201
75-79 år 100 119
80-84 år 60 78
85-89 år 52 71
90-94 år 15 44
95-99 år 3 10
100 år eller eldre 0 5

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Tinn (-2019)
Sverige 39
Litauen 17
Polen 63
Tyskland 17
Eritrea 21
Somalia 81
Filippinene 104
Irak 4
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Tinn (-2019)
Selveier 73.7
Andels- / aksjeeier 10
Leier 16.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Tinn (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 70
Sekundærnæringer 810
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 857
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 134
Undervisning 223
Helse- og sosialtjenester 625
Personlig tjenesteyting 131

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Tinn (-2019)
Aleneboende 289000
Par uten barn 614000
Par med barn 0-17 år 804000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 407000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Tinn (-2019)
Grunnskolenivå 1391
Videregående skolenivå 2323
Universitets- og høgskolenivå, kort 875
Universitets- og høgskolenivå, lang 165
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 35

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Tinn
Aktivitetstilbud barn og unge 265
Bibliotek 555
Muséer 76
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 1425
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 550
Kulturskoler 478
Kommunale kulturbygg 200

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Tinn
Sosialsektoren samlet 4.7
Barnevern 2.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.8
Administrasjon, kommune 5.6
Kultursektoren, kommune 4.9
Barnehage 7.4
Grunnskole 16.1
Helse- og omsorg 34.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.