På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_1560
3595_1560
kommunefakta
2020-03-28T13:43:00.000Z
no
Tingvoll kommune

Kommunefakta

Tingvoll - 1560 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 025 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 58 66
5-9 år 74 82
10-14 år 96 79
15-19 år 96 92
20-24 år 91 66
25-29 år 77 67
30-34 år 69 84
35-39 år 85 68
40-44 år 78 79
45-49 år 121 98
50-54 år 90 113
55-59 år 126 100
60-64 år 97 106
65-69 år 116 88
70-74 år 99 100
75-79 år 79 89
80-84 år 52 48
85-89 år 24 29
90-94 år 9 26
95-99 år 2 5
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Tingvoll
Sverige 8
Litauen 0
Polen 13
Tyskland 81
Eritrea 28
Somalia 0
Filippinene 10
Irak 5
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Tingvoll
Selveier 83.3
Andels- / aksjeeier 3
Leier 13.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Tingvoll
Jordbruk, skogbruk og fiske 121
Sekundærnæringer 385
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 401
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 57
Undervisning 125
Helse- og sosialtjenester 293
Personlig tjenesteyting 36

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Tingvoll
Aleneboende 283000
Par uten barn 606000
Par med barn 0-17 år 791000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 405000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Tingvoll
Grunnskolenivå 680
Videregående skolenivå 1159
Universitets- og høgskolenivå, kort 494
Universitets- og høgskolenivå, lang 151
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 12

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Tingvoll
Aktivitetstilbud barn og unge 117
Bibliotek 462
Muséer 190
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 266
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 167
Kulturskoler 802
Kommunale kulturbygg 29

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Tingvoll
Sosialsektoren samlet 3.3
Barnevern 2.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.6
Administrasjon, kommune 6.2
Kultursektoren, kommune 3.1
Barnehage 9.6
Grunnskole 20.5
Helse- og omsorg 28.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.