På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_1121
3595_1121
kommunefakta
2020-03-30T02:52:00.000Z
no
Time kommune

Kommunefakta

Time - 1121 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 18 916 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 606 596
5-9 år 743 695
10-14 år 681 642
15-19 år 636 577
20-24 år 611 571
25-29 år 678 639
30-34 år 699 657
35-39 år 699 640
40-44 år 696 616
45-49 år 655 582
50-54 år 610 598
55-59 år 541 521
60-64 år 516 500
65-69 år 436 405
70-74 år 351 380
75-79 år 224 254
80-84 år 154 183
85-89 år 85 134
90-94 år 29 53
95-99 år 5 17
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Time
Sverige 32
Litauen 194
Polen 359
Tyskland 106
Eritrea 78
Somalia 60
Filippinene 61
Irak 37
Pakistan 12
Vietnam 15

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Time
Selveier 83.3
Andels- / aksjeeier 4.8
Leier 11.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Time
Jordbruk, skogbruk og fiske 412
Sekundærnæringer 2931
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3159
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 425
Undervisning 883
Helse- og sosialtjenester 1749
Personlig tjenesteyting 347

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Time
Aleneboende 330000
Par uten barn 684000
Par med barn 0-17 år 855000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 437000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Time
Grunnskolenivå 3706
Videregående skolenivå 6015
Universitets- og høgskolenivå, kort 3324
Universitets- og høgskolenivå, lang 1065
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 59

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Time
Aktivitetstilbud barn og unge 331
Bibliotek 364
Muséer 3
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 187
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 361
Kulturskoler 354
Kommunale kulturbygg 247

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Time
Sosialsektoren samlet 3.3
Barnevern 2.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.8
Administrasjon, kommune 4.2
Kultursektoren, kommune 4.5
Barnehage 15.2
Grunnskole 22.4
Helse- og omsorg 29.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.