3595_1528
3595_1528
kommunefakta
2019-01-24T12:20:00.000Z
no
Sykkylven kommune

Kommunefakta

Sykkylven - 1528 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 7 672 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 200 200
5-9 år 243 244
10-14 år 230 265
15-19 år 275 275
20-24 år 239 218
25-29 år 225 178
30-34 år 224 194
35-39 år 241 234
40-44 år 238 255
45-49 år 305 234
50-54 år 287 251
55-59 år 230 261
60-64 år 252 241
65-69 år 227 235
70-74 år 209 164
75-79 år 112 140
80-84 år 67 88
85-89 år 60 75
90-94 år 17 39
95-99 år 2 17
100 år eller eldre 1 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sykkylven
Sverige 22
Litauen 152
Polen 213
Tyskland 74
Eritrea 67
Somalia 47
Filippinene 50
Irak 19
Pakistan 0
Vietnam 6

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sykkylven
Selveier 83.3
Andels- / aksjeeier 1.4
Leier 15.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sykkylven
Jordbruk, skogbruk og fiske 62
Sekundærnæringer 1768
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 979
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 98
Undervisning 285
Helse- og sosialtjenester 624
Personlig tjenesteyting 76

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sykkylven
Aleneboende 284000
Par uten barn 636000
Par med barn 0-17 år 765000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 384000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sykkylven
Grunnskolenivå 1947
Videregående skole-nivå 2527
Universitets- og høgskolenivå kort 1284
Universitets- og høgskolenivå lang 221
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 38

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sykkylven
Aktivitetstilbud barn og unge 28
Bibliotek 215
Muséer 107
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 177
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 467
Musikk- og kulturskoler 314
Kommunale kulturbygg 282

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sykkylven
Sosialsektoren samlet 3.6
Barnevern 1.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 0.4
Administrasjon, kommune 5.9
Kultursektoren, kommune 3.7
Barnehage 13.8
Grunnskole 23.8
Helse- og omsorg 33.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.