3595_1528
3595_1528
kommunefakta
2020-01-28T20:29:00.000Z
no
Sykkylven kommune

Kommunefakta

Sykkylven - 1528 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 7 627 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 190 196
5-9 år 239 231
10-14 år 225 266
15-19 år 269 284
20-24 år 233 202
25-29 år 227 170
30-34 år 219 186
35-39 år 236 246
40-44 år 234 248
45-49 år 288 248
50-54 år 295 250
55-59 år 233 239
60-64 år 259 239
65-69 år 229 239
70-74 år 212 196
75-79 år 131 131
80-84 år 63 88
85-89 år 56 73
90-94 år 23 45
95-99 år 1 16
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sykkylven
Sverige 22
Litauen 162
Polen 225
Tyskland 77
Eritrea 71
Somalia 47
Filippinene 48
Irak 19
Pakistan 0
Vietnam 6

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sykkylven
Selveier 82.5
Andels- / aksjeeier 1.5
Leier 15.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sykkylven
Jordbruk, skogbruk og fiske 58
Sekundærnæringer 1803
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 967
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 102
Undervisning 293
Helse- og sosialtjenester 649
Personlig tjenesteyting 73

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sykkylven
Aleneboende 295000
Par uten barn 654000
Par med barn 0-17 år 783000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 415000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sykkylven
Grunnskolenivå 1896
Videregående skolenivå 2544
Universitets- og høgskolenivå, kort 1302
Universitets- og høgskolenivå, lang 233
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 41

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sykkylven
Aktivitetstilbud barn og unge 27
Bibliotek 242
Muséer 89
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 68
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 412
Kulturskoler 314
Kommunale kulturbygg 275

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sykkylven
Sosialsektoren samlet 3.7
Barnevern 2.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 1
Administrasjon, kommune 5.9
Kultursektoren, kommune 3.4
Barnehage 13.8
Grunnskole 23.5
Helse- og omsorg 34.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.