3595_0711
3595_0711
kommunefakta
2018-05-22T15:41:00.000Z
no
Svelvik kommune

Kommunefakta

Svelvik - 0711 (Vestfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 659 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 147 138
5-9 år 185 173
10-14 år 211 180
15-19 år 216 193
20-24 år 196 164
25-29 år 193 169
30-34 år 178 182
35-39 år 188 196
40-44 år 250 242
45-49 år 271 260
50-54 år 262 252
55-59 år 264 220
60-64 år 208 236
65-69 år 190 205
70-74 år 202 226
75-79 år 108 110
80-84 år 62 80
85-89 år 29 49
90-94 år 15 14
95-99 år 1 6
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Svelvik
Sverige 31
Litauen 77
Polen 282
Tyskland 46
Eritrea 28
Somalia 15
Filippinene 15
Irak 7
Pakistan 0
Vietnam 17

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Svelvik
Selveier 81.9
Andels- / aksjeeier 4
Leier 14.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Svelvik
Jordbruk, skogbruk og fiske 39
Sekundærnæringer 857
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1123
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 192
Undervisning 186
Helse- og sosialtjenester 611
Personlig tjenesteyting 139

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Svelvik
Aleneboende 275000
Par uten barn 610000
Par med barn 0-17 år 757000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 411000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Svelvik
Grunnskolenivå 1763
Videregående skole-nivå 2312
Universitets- og høgskolenivå kort 1013
Universitets- og høgskolenivå lang 206
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 37

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Svelvik
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 5.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 5.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 9.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 12.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 8.5
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 13.4

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket, Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Svelvik
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 7.1
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 10.6
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 21.7
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 30.2
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 5.6
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.7
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 6
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.