3595_0711
3595_0711
kommunefakta
2019-02-21T19:53:00.000Z
no
Svelvik kommune

Kommunefakta

Svelvik - 0711 (Vestfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 659 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 147 138
5-9 år 185 173
10-14 år 211 180
15-19 år 216 193
20-24 år 196 164
25-29 år 193 169
30-34 år 178 182
35-39 år 188 196
40-44 år 250 242
45-49 år 271 260
50-54 år 262 252
55-59 år 264 220
60-64 år 208 236
65-69 år 190 205
70-74 år 202 226
75-79 år 108 110
80-84 år 62 80
85-89 år 29 49
90-94 år 15 14
95-99 år 1 6
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Svelvik
Sverige 31
Litauen 77
Polen 282
Tyskland 46
Eritrea 28
Somalia 15
Filippinene 15
Irak 7
Pakistan 0
Vietnam 17

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Svelvik
Selveier 81.2
Andels- / aksjeeier 3.8
Leier 15

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Svelvik
Jordbruk, skogbruk og fiske 39
Sekundærnæringer 857
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1123
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 192
Undervisning 186
Helse- og sosialtjenester 611
Personlig tjenesteyting 139

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Svelvik
Aleneboende 283000
Par uten barn 628000
Par med barn 0-17 år 769000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 421000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Svelvik
Grunnskolenivå 1750
Videregående skole-nivå 2333
Universitets- og høgskolenivå kort 1034
Universitets- og høgskolenivå lang 210
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 37

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Svelvik
Aktivitetstilbud barn og unge 113
Bibliotek 101
Muséer 39
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 181
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 242
Musikk- og kulturskoler 166
Kommunale kulturbygg 265

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Svelvik
Sosialsektoren samlet 5.7
Barnevern 3.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.1
Administrasjon, kommune 5.8
Kultursektoren, kommune 3.5
Barnehage 10.7
Grunnskole 21.1
Helse- og omsorg 30.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.