3595_1216
3595_1216
kommunefakta
2018-11-18T09:50:00.000Z
no
Sveio kommune

Kommunefakta

Sveio - 1216 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 755 innbyggere per 2. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 196 173
5-9 år 248 225
10-14 år 186 187
15-19 år 198 188
20-24 år 171 161
25-29 år 165 155
30-34 år 199 168
35-39 år 229 190
40-44 år 193 192
45-49 år 211 170
50-54 år 165 141
55-59 år 157 147
60-64 år 189 180
65-69 år 185 165
70-74 år 129 105
75-79 år 71 76
80-84 år 47 53
85-89 år 25 44
90-94 år 10 20
95-99 år 1 4
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sveio
Sverige 10
Litauen 58
Polen 97
Tyskland 67
Eritrea 13
Somalia 31
Filippinene 15
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sveio
Selveier 89.1
Andels- / aksjeeier 0
Leier 10.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sveio
Jordbruk, skogbruk og fiske 151
Sekundærnæringer 759
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 832
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 97
Undervisning 229
Helse- og sosialtjenester 614
Personlig tjenesteyting 81

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sveio
Aleneboende 285000
Par uten barn 599000
Par med barn 0-17 år 762000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 389000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sveio
Grunnskolenivå 1186
Videregående skole-nivå 1955
Universitets- og høgskolenivå kort 869
Universitets- og høgskolenivå lang 193
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 23

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sveio
Aktivitetstilbud barn og unge 205
Bibliotek 191
Muséer 3
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 219
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 327
Musikk- og kulturskoler 355
Kommunale kulturbygg 162

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sveio
Sosialsektoren samlet 4.5
Barnevern 2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.4
Administrasjon, kommune 5.3
Kultursektoren, kommune 2.5
Barnehage 14.1
Grunnskole 23.3
Helse- og omsorg 29.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.