På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_1566
3595_1566
kommunefakta
2020-03-30T03:24:00.000Z
no
Surnadal kommune

Kommunefakta

Surnadal - 1566 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 920 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 136 151
5-9 år 150 148
10-14 år 176 145
15-19 år 177 191
20-24 år 218 189
25-29 år 191 147
30-34 år 152 139
35-39 år 160 153
40-44 år 145 140
45-49 år 200 194
50-54 år 243 204
55-59 år 205 181
60-64 år 205 198
65-69 år 202 193
70-74 år 182 187
75-79 år 142 135
80-84 år 81 102
85-89 år 47 52
90-94 år 16 31
95-99 år 2 10
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Surnadal
Sverige 11
Litauen 9
Polen 36
Tyskland 31
Eritrea 42
Somalia 8
Filippinene 14
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Surnadal
Selveier 85
Andels- / aksjeeier 1.8
Leier 13.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Surnadal
Jordbruk, skogbruk og fiske 175
Sekundærnæringer 829
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 837
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 130
Undervisning 238
Helse- og sosialtjenester 649
Personlig tjenesteyting 63

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Surnadal
Aleneboende 275000
Par uten barn 574000
Par med barn 0-17 år 817000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 395000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Surnadal
Grunnskolenivå 1429
Videregående skolenivå 2294
Universitets- og høgskolenivå, kort 889
Universitets- og høgskolenivå, lang 196
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 16

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Surnadal
Aktivitetstilbud barn og unge 81
Bibliotek 385
Muséer 246
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 75
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 938
Kulturskoler 502
Kommunale kulturbygg 560

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Frivillige lag og foreninger)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Surnadal
Sosialsektoren samlet 3.6
Barnevern 4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.2
Administrasjon, kommune 5.7
Kultursektoren, kommune 3.9
Barnehage 10.2
Grunnskole 18.2
Helse- og omsorg 34.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.