3595_1566
3595_1566
kommunefakta
2018-11-21T19:04:00.000Z
no
Surnadal kommune

Kommunefakta

Surnadal - 1566 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 954 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 143 144
5-9 år 161 153
10-14 år 178 156
15-19 år 202 215
20-24 år 214 190
25-29 år 186 138
30-34 år 143 145
35-39 år 156 143
40-44 år 149 165
45-49 år 240 214
50-54 år 209 194
55-59 år 226 179
60-64 år 198 206
65-69 år 199 186
70-74 år 185 190
75-79 år 133 136
80-84 år 64 85
85-89 år 44 48
90-94 år 17 32
95-99 år 3 9
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Surnadal
Sverige 15
Litauen 8
Polen 37
Tyskland 29
Eritrea 54
Somalia 19
Filippinene 11
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Surnadal
Selveier 84.8
Andels- / aksjeeier 1.9
Leier 13.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Surnadal
Jordbruk, skogbruk og fiske 178
Sekundærnæringer 824
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 880
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 135
Undervisning 230
Helse- og sosialtjenester 673
Personlig tjenesteyting 55

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Surnadal
Aleneboende 259000
Par uten barn 553000
Par med barn 0-17 år 770000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 391000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Surnadal
Grunnskolenivå 1479
Videregående skole-nivå 2300
Universitets- og høgskolenivå kort 876
Universitets- og høgskolenivå lang 184
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 14

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Surnadal
Aktivitetstilbud barn og unge 193
Bibliotek 357
Muséer 248
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 95
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 949
Musikk- og kulturskoler 530
Kommunale kulturbygg 435

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Surnadal
Sosialsektoren samlet 3.9
Barnevern 3.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.2
Administrasjon, kommune 5.4
Kultursektoren, kommune 4
Barnehage 9.9
Grunnskole 18.4
Helse- og omsorg 35.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.