På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_1563
3595_1563
kommunefakta
2020-03-30T03:38:00.000Z
no
Sunndal kommune

Kommunefakta

Sunndal - 1563 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 7 036 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 157 187
5-9 år 167 186
10-14 år 188 188
15-19 år 238 200
20-24 år 249 204
25-29 år 215 174
30-34 år 212 181
35-39 år 186 161
40-44 år 168 172
45-49 år 219 242
50-54 år 280 274
55-59 år 263 242
60-64 år 283 262
65-69 år 243 215
70-74 år 191 176
75-79 år 134 160
80-84 år 63 121
85-89 år 41 95
90-94 år 27 45
95-99 år 6 19
100 år eller eldre 1 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sunndal
Sverige 11
Litauen 3
Polen 41
Tyskland 31
Eritrea 113
Somalia 56
Filippinene 28
Irak 43
Pakistan 3
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sunndal
Selveier 69.8
Andels- / aksjeeier 17.4
Leier 12.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sunndal
Jordbruk, skogbruk og fiske 94
Sekundærnæringer 1366
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 801
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 96
Undervisning 247
Helse- og sosialtjenester 681
Personlig tjenesteyting 98

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sunndal
Aleneboende 300000
Par uten barn 663000
Par med barn 0-17 år 830000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 433000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sunndal
Grunnskolenivå 1510
Videregående skolenivå 2821
Universitets- og høgskolenivå, kort 1123
Universitets- og høgskolenivå, lang 306
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 20

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sunndal
Aktivitetstilbud barn og unge 242
Bibliotek 478
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 293
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1011
Kulturskoler 712
Kommunale kulturbygg 666

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sunndal
Sosialsektoren samlet 5.4
Barnevern 3.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.7
Administrasjon, kommune 4.6
Kultursektoren, kommune 4.3
Barnehage 9.8
Grunnskole 17.4
Helse- og omsorg 34.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.