3595_1563
3595_1563
kommunefakta
2018-11-16T00:49:00.000Z
no
Sunndal kommune

Kommunefakta

Sunndal - 1563 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 7 109 innbyggere per 2. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 175 200
5-9 år 158 166
10-14 år 223 202
15-19 år 250 224
20-24 år 274 189
25-29 år 208 190
30-34 år 209 166
35-39 år 190 159
40-44 år 160 204
45-49 år 249 279
50-54 år 274 231
55-59 år 284 276
60-64 år 271 249
65-69 år 226 195
70-74 år 170 182
75-79 år 110 147
80-84 år 66 119
85-89 år 60 81
90-94 år 29 49
95-99 år 5 19
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sunndal
Sverige 9
Litauen 4
Polen 42
Tyskland 25
Eritrea 140
Somalia 70
Filippinene 27
Irak 38
Pakistan 3
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sunndal
Selveier 69.1
Andels- / aksjeeier 17.5
Leier 13.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sunndal
Jordbruk, skogbruk og fiske 95
Sekundærnæringer 1328
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 830
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 86
Undervisning 262
Helse- og sosialtjenester 703
Personlig tjenesteyting 108

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sunndal
Aleneboende 280000
Par uten barn 617000
Par med barn 0-17 år 781000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 410000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sunndal
Grunnskolenivå 1579
Videregående skole-nivå 2815
Universitets- og høgskolenivå kort 1102
Universitets- og høgskolenivå lang 297
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 26

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sunndal
Aktivitetstilbud barn og unge 236
Bibliotek 413
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 243
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 830
Musikk- og kulturskoler 741
Kommunale kulturbygg 481

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sunndal
Sosialsektoren samlet 5.3
Barnevern 2.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.2
Administrasjon, kommune 5.4
Kultursektoren, kommune 3.9
Barnehage 8.1
Grunnskole 17.1
Helse- og omsorg 31.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.