3595_1245
3595_1245
kommunefakta
2020-01-28T08:23:00.000Z
no
Sund kommune

Kommunefakta

Sund - 1245 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 7 116 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 219 218
5-9 år 301 261
10-14 år 261 241
15-19 år 231 205
20-24 år 187 161
25-29 år 224 245
30-34 år 271 226
35-39 år 274 249
40-44 år 221 221
45-49 år 258 229
50-54 år 235 201
55-59 år 188 179
60-64 år 222 203
65-69 år 194 190
70-74 år 162 153
75-79 år 104 98
80-84 år 50 63
85-89 år 25 39
90-94 år 9 32
95-99 år 2 9
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sund (-2019)
Sverige 11
Litauen 188
Polen 190
Tyskland 58
Eritrea 14
Somalia 8
Filippinene 14
Irak 4
Pakistan 5
Vietnam 9

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sund (-2019)
Selveier 87.9
Andels- / aksjeeier 0.4
Leier 11.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sund (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 122
Sekundærnæringer 989
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1114
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 160
Undervisning 235
Helse- og sosialtjenester 646
Personlig tjenesteyting 93

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sund (-2019)
Aleneboende 299000
Par uten barn 643000
Par med barn 0-17 år 809000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 393000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sund (-2019)
Grunnskolenivå 1583
Videregående skolenivå 2516
Universitets- og høgskolenivå, kort 972
Universitets- og høgskolenivå, lang 171
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 27

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sund
Aktivitetstilbud barn og unge 56
Bibliotek 194
Muséer 80
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 587
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0
Kulturskoler 207
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Frivillige lag og foreninger)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sund
Sosialsektoren samlet 3.9
Barnevern 3.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 0
Administrasjon, kommune 6.9
Kultursektoren, kommune 2.3
Barnehage 15.4
Grunnskole 25.9
Helse- og omsorg 28.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.