3595_1531
3595_1531
kommunefakta
2018-05-22T10:03:00.000Z
no
Sula kommune

Kommunefakta

Sula - 1531 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 9 156 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 352 310
5-9 år 350 350
10-14 år 303 309
15-19 år 308 269
20-24 år 290 216
25-29 år 286 274
30-34 år 327 331
35-39 år 336 314
40-44 år 341 284
45-49 år 355 293
50-54 år 297 196
55-59 år 258 242
60-64 år 261 256
65-69 år 220 225
70-74 år 177 189
75-79 år 91 109
80-84 år 78 94
85-89 år 73 82
90-94 år 15 54
95-99 år 6 8
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sula
Sverige 34
Litauen 154
Polen 278
Tyskland 45
Eritrea 24
Somalia 0
Filippinene 39
Irak 5
Pakistan 0
Vietnam 4

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sula
Selveier 87.6
Andels- / aksjeeier 0.4
Leier 12

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sula
Jordbruk, skogbruk og fiske 83
Sekundærnæringer 1158
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1674
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 138
Undervisning 311
Helse- og sosialtjenester 1090
Personlig tjenesteyting 130

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sula
Aleneboende 276000
Par uten barn 607000
Par med barn 0-17 år 773000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 411000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sula
Grunnskolenivå 1940
Videregående skole-nivå 2849
Universitets- og høgskolenivå kort 1588
Universitets- og høgskolenivå lang 262
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 38

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Sula
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 20.9
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 2.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 17
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 27.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 12.3

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket, Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Sula
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 6.5
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 17.1
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 21.7
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 31.6
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 1.9
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.7
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 5
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.