3595_1449
3595_1449
kommunefakta
2020-01-22T08:56:00.000Z
no
Stryn kommune

Kommunefakta

Stryn - 1449 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 7 132 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 179 211
5-9 år 244 212
10-14 år 236 229
15-19 år 245 259
20-24 år 232 217
25-29 år 228 185
30-34 år 217 175
35-39 år 212 200
40-44 år 247 194
45-49 år 233 230
50-54 år 298 225
55-59 år 246 222
60-64 år 195 186
65-69 år 209 209
70-74 år 196 182
75-79 år 119 114
80-84 år 86 102
85-89 år 45 59
90-94 år 19 47
95-99 år 4 17
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Stryn (1977-2019)
Sverige 25
Litauen 86
Polen 191
Tyskland 40
Eritrea 41
Somalia 27
Filippinene 27
Irak 9
Pakistan 4
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Stryn (1977-2019)
Selveier 75.9
Andels- / aksjeeier 1.5
Leier 22.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Stryn (1977-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 209
Sekundærnæringer 1203
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1257
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 108
Undervisning 261
Helse- og sosialtjenester 667
Personlig tjenesteyting 91

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Stryn (1977-2019)
Aleneboende 298000
Par uten barn 617000
Par med barn 0-17 år 790000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 437000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Stryn (1977-2019)
Grunnskolenivå 1377
Videregående skolenivå 2694
Universitets- og høgskolenivå, kort 1196
Universitets- og høgskolenivå, lang 278
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 37

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Stryn
Aktivitetstilbud barn og unge 31
Bibliotek 290
Muséer 54
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 249
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 345
Kulturskoler 253
Kommunale kulturbygg 589

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Stryn
Sosialsektoren samlet 2.8
Barnevern 1.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.8
Administrasjon, kommune 5.9
Kultursektoren, kommune 3.8
Barnehage 11.4
Grunnskole 21.2
Helse- og omsorg 33.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.