3595_1525
3595_1525
kommunefakta
2020-02-29T11:37:00.000Z
no
Stranda kommune

Kommunefakta

Stranda - 1525 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 523 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 121 91
5-9 år 107 109
10-14 år 121 129
15-19 år 127 153
20-24 år 155 113
25-29 år 114 125
30-34 år 174 141
35-39 år 136 132
40-44 år 143 116
45-49 år 163 144
50-54 år 175 152
55-59 år 165 129
60-64 år 142 127
65-69 år 109 118
70-74 år 136 130
75-79 år 91 101
80-84 år 63 79
85-89 år 49 70
90-94 år 17 34
95-99 år 5 14
100 år eller eldre 1 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Stranda
Sverige 24
Litauen 297
Polen 197
Tyskland 42
Eritrea 15
Somalia 0
Filippinene 32
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Stranda
Selveier 82.2
Andels- / aksjeeier 0
Leier 17.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Stranda
Jordbruk, skogbruk og fiske 77
Sekundærnæringer 1053
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 509
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 83
Undervisning 167
Helse- og sosialtjenester 407
Personlig tjenesteyting 67

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Stranda
Aleneboende 291000
Par uten barn 624000
Par med barn 0-17 år 782000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 446000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Stranda
Grunnskolenivå 1056
Videregående skolenivå 1789
Universitets- og høgskolenivå, kort 710
Universitets- og høgskolenivå, lang 192
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 9

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Stranda
Aktivitetstilbud barn og unge 0
Bibliotek 257
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 216
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 98
Kulturskoler 575
Kommunale kulturbygg 159

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Stranda
Sosialsektoren samlet 0.6
Barnevern 1.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 9.2
Administrasjon, kommune 7.1
Kultursektoren, kommune 2.6
Barnehage 8.8
Grunnskole 20.1
Helse- og omsorg 37.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.