3595_1130
3595_1130
kommunefakta
2019-02-19T08:54:00.000Z
no
Strand kommune

Kommunefakta

Strand - 1130 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 12 705 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 430 413
5-9 år 485 471
10-14 år 481 433
15-19 år 454 446
20-24 år 412 348
25-29 år 436 412
30-34 år 440 390
35-39 år 411 400
40-44 år 412 431
45-49 år 465 397
50-54 år 369 375
55-59 år 353 349
60-64 år 334 338
65-69 år 307 275
70-74 år 258 275
75-79 år 167 170
80-84 år 108 135
85-89 år 54 105
90-94 år 33 47
95-99 år 4 13
100 år eller eldre 1 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Strand
Sverige 31
Litauen 78
Polen 210
Tyskland 127
Eritrea 132
Somalia 54
Filippinene 60
Irak 48
Pakistan 3
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Strand
Selveier 87.8
Andels- / aksjeeier 0
Leier 12.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Strand
Jordbruk, skogbruk og fiske 201
Sekundærnæringer 1946
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1686
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 215
Undervisning 567
Helse- og sosialtjenester 1203
Personlig tjenesteyting 197

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Strand
Aleneboende 282000
Par uten barn 631000
Par med barn 0-17 år 805000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 407000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Strand
Grunnskolenivå 2995
Videregående skole-nivå 4162
Universitets- og høgskolenivå kort 1850
Universitets- og høgskolenivå lang 471
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 47

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Strand
Aktivitetstilbud barn og unge 110
Bibliotek 238
Muséer 19
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 63
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 382
Musikk- og kulturskoler 334
Kommunale kulturbygg 197

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Strand
Sosialsektoren samlet 6.2
Barnevern 3.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.9
Administrasjon, kommune 5.2
Kultursektoren, kommune 2.9
Barnehage 13.5
Grunnskole 23.3
Helse- og omsorg 27

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.