3595_1939
3595_1939
kommunefakta
2019-01-23T11:09:00.000Z
no
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune

Kommunefakta

Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono - 1939 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 840 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 30 40
5-9 år 46 51
10-14 år 54 53
15-19 år 70 57
20-24 år 65 42
25-29 år 48 40
30-34 år 40 47
35-39 år 50 36
40-44 år 63 48
45-49 år 62 66
50-54 år 62 63
55-59 år 57 67
60-64 år 86 77
65-69 år 98 71
70-74 år 65 49
75-79 år 34 37
80-84 år 25 23
85-89 år 5 14
90-94 år 3 9
95-99 år 0 2
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono
Sverige 21
Litauen 13
Polen 4
Tyskland 9
Eritrea 3
Somalia 15
Filippinene 9
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono
Selveier 82.7
Andels- / aksjeeier 0
Leier 17.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono
Jordbruk, skogbruk og fiske 42
Sekundærnæringer 165
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 216
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 99
Undervisning 79
Helse- og sosialtjenester 223
Personlig tjenesteyting 47

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono
Aleneboende 281000
Par uten barn 624000
Par med barn 0-17 år 830000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 445000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono
Grunnskolenivå 571
Videregående skole-nivå 601
Universitets- og høgskolenivå kort 290
Universitets- og høgskolenivå lang 40
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 7

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono
Aktivitetstilbud barn og unge 185
Bibliotek 329
Muséer 80
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 165
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 440
Musikk- og kulturskoler 693
Kommunale kulturbygg 399

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono
Sosialsektoren samlet 7.7
Barnevern 2.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 2.9
Administrasjon, kommune 8.1
Kultursektoren, kommune 3.8
Barnehage 6.3
Grunnskole 18.8
Helse- og omsorg 34.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.