3595_1939
3595_1939
kommunefakta
2020-01-25T06:11:00.000Z
no
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune

Kommunefakta

Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono - 1939 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 820 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 32 29
5-9 år 48 47
10-14 år 49 56
15-19 år 68 58
20-24 år 64 49
25-29 år 47 35
30-34 år 41 51
35-39 år 42 33
40-44 år 61 48
45-49 år 65 65
50-54 år 66 60
55-59 år 51 71
60-64 år 77 76
65-69 år 100 65
70-74 år 79 60
75-79 år 30 32
80-84 år 28 25
85-89 år 5 14
90-94 år 3 11
95-99 år 0 0
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono (-2019)
Sverige 18
Litauen 13
Polen 5
Tyskland 9
Eritrea 3
Somalia 13
Filippinene 13
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono (-2019)
Selveier 83.1
Andels- / aksjeeier 0
Leier 16.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 49
Sekundærnæringer 175
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 212
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 92
Undervisning 78
Helse- og sosialtjenester 234
Personlig tjenesteyting 41

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono (-2019)
Aleneboende 283000
Par uten barn 626000
Par med barn 0-17 år 872000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 432000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono (-2019)
Grunnskolenivå 553
Videregående skolenivå 604
Universitets- og høgskolenivå, kort 299
Universitets- og høgskolenivå, lang 51
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 8

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono
Aktivitetstilbud barn og unge 220
Bibliotek 332
Muséer 139
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 136
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 480
Kulturskoler 735
Kommunale kulturbygg 384

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono
Sosialsektoren samlet 7.1
Barnevern 2.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 2.7
Administrasjon, kommune 8.6
Kultursektoren, kommune 3.9
Barnehage 5.9
Grunnskole 17.8
Helse- og omsorg 33.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.