3595_1526
3595_1526
kommunefakta
2020-01-25T17:58:00.000Z
no
Stordal kommune

Kommunefakta

Stordal - 1526 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 946 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 12 11
5-9 år 25 20
10-14 år 33 41
15-19 år 39 43
20-24 år 26 28
25-29 år 14 15
30-34 år 14 20
35-39 år 28 25
40-44 år 23 22
45-49 år 34 37
50-54 år 35 42
55-59 år 48 39
60-64 år 33 33
65-69 år 26 24
70-74 år 21 19
75-79 år 20 25
80-84 år 13 22
85-89 år 9 11
90-94 år 5 7
95-99 år 0 5
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Stordal (-2019)
Sverige 3
Litauen 6
Polen 43
Tyskland 14
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 3
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Stordal (-2019)
Selveier 86.8
Andels- / aksjeeier 0
Leier 13.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Stordal (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 25
Sekundærnæringer 127
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 134
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 37
Undervisning 32
Helse- og sosialtjenester 114
Personlig tjenesteyting 8

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Stordal (-2019)
Aleneboende 263000
Par uten barn 571000
Par med barn 0-17 år 788000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 422000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Stordal (-2019)
Grunnskolenivå 245
Videregående skolenivå 369
Universitets- og høgskolenivå, kort 127
Universitets- og høgskolenivå, lang 29
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 1

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Stordal
Aktivitetstilbud barn og unge 118
Bibliotek 404
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 149
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1192
Kulturskoler 533
Kommunale kulturbygg 36

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Mottakere av hjemmetjenester 67-79 år)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Stordal
Sosialsektoren samlet 1.4
Barnevern 1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.9
Administrasjon, kommune 8.5
Kultursektoren, kommune 4.7
Barnehage 6.2
Grunnskole 16.2
Helse- og omsorg 36.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.