3595_1526
3595_1526
kommunefakta
2018-11-18T09:46:00.000Z
no
Stordal kommune

Kommunefakta

Stordal - 1526 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 970 innbyggere per 2. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 15 13
5-9 år 26 31
10-14 år 38 41
15-19 år 37 43
20-24 år 23 26
25-29 år 21 20
30-34 år 16 21
35-39 år 24 28
40-44 år 27 23
45-49 år 37 44
50-54 år 39 35
55-59 år 47 41
60-64 år 26 28
65-69 år 27 21
70-74 år 20 27
75-79 år 17 20
80-84 år 15 22
85-89 år 12 7
90-94 år 1 10
95-99 år 0 3
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Stordal
Sverige 3
Litauen 10
Polen 44
Tyskland 15
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 3
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Stordal
Selveier 85.2
Andels- / aksjeeier 0
Leier 14.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Stordal
Jordbruk, skogbruk og fiske 28
Sekundærnæringer 143
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 149
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 25
Undervisning 35
Helse- og sosialtjenester 109
Personlig tjenesteyting 5

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Stordal
Aleneboende 250000
Par uten barn 547000
Par med barn 0-17 år 749000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 406000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Stordal
Grunnskolenivå 243
Videregående skole-nivå 376
Universitets- og høgskolenivå kort 131
Universitets- og høgskolenivå lang 30
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 1

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Stordal
Aktivitetstilbud barn og unge 163
Bibliotek 418
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 145
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 152
Musikk- og kulturskoler 454
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Stordal
Sosialsektoren samlet 1.5
Barnevern 0.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.8
Administrasjon, kommune 7.7
Kultursektoren, kommune 3
Barnehage 7.2
Grunnskole 15.3
Helse- og omsorg 36.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.