3595_1221
3595_1221
kommunefakta
2020-01-28T20:23:00.000Z
no
Stord kommune

Kommunefakta

Stord - 1221 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 18 738 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 619 530
5-9 år 630 640
10-14 år 603 581
15-19 år 645 628
20-24 år 667 619
25-29 år 638 605
30-34 år 560 567
35-39 år 610 556
40-44 år 622 556
45-49 år 677 650
50-54 år 689 616
55-59 år 571 511
60-64 år 516 468
65-69 år 473 503
70-74 år 409 420
75-79 år 263 299
80-84 år 158 216
85-89 år 90 148
90-94 år 34 82
95-99 år 8 18
100 år eller eldre 1 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Stord (-2019)
Sverige 66
Litauen 106
Polen 374
Tyskland 61
Eritrea 51
Somalia 64
Filippinene 112
Irak 30
Pakistan 4
Vietnam 40

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Stord (-2019)
Selveier 81.2
Andels- / aksjeeier 6.6
Leier 12.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Stord (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 119
Sekundærnæringer 2943
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2754
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 399
Undervisning 815
Helse- og sosialtjenester 2087
Personlig tjenesteyting 207

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Stord (-2019)
Aleneboende 301000
Par uten barn 646000
Par med barn 0-17 år 839000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 423000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Stord (-2019)
Grunnskolenivå 3484
Videregående skolenivå 6285
Universitets- og høgskolenivå, kort 3631
Universitets- og høgskolenivå, lang 993
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 49

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Stord
Aktivitetstilbud barn og unge 59
Bibliotek 234
Muséer 20
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 150
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 319
Kulturskoler 425
Kommunale kulturbygg 381

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Stord
Sosialsektoren samlet 4.5
Barnevern 3.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 7.2
Administrasjon, kommune 5.2
Kultursektoren, kommune 3.4
Barnehage 12.4
Grunnskole 20.7
Helse- og omsorg 33.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.