3595_5004
3595_5004
kommunefakta
2019-01-24T12:20:00.000Z
no
Steinkjer kommune

Kommunefakta

Steinkjer - 5004 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 22 059 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 581 559
5-9 år 684 647
10-14 år 697 593
15-19 år 715 701
20-24 år 794 738
25-29 år 761 684
30-34 år 589 545
35-39 år 617 559
40-44 år 599 594
45-49 år 768 747
50-54 år 769 762
55-59 år 723 686
60-64 år 737 703
65-69 år 666 630
70-74 år 558 651
75-79 år 409 444
80-84 år 254 316
85-89 år 136 254
90-94 år 67 107
95-99 år 18 29
100 år eller eldre 1 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Steinkjer
Sverige 57
Litauen 51
Polen 283
Tyskland 60
Eritrea 182
Somalia 68
Filippinene 54
Irak 104
Pakistan 3
Vietnam 8

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Steinkjer
Selveier 78
Andels- / aksjeeier 5
Leier 17

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Steinkjer (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 514
Sekundærnæringer 2074
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3418
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 976
Undervisning 912
Helse- og sosialtjenester 2091
Personlig tjenesteyting 303

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Steinkjer
Aleneboende 272000
Par uten barn 598000
Par med barn 0-17 år 760000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 377000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Steinkjer
Grunnskolenivå 4764
Videregående skole-nivå 7798
Universitets- og høgskolenivå kort 4024
Universitets- og høgskolenivå lang 986
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 75

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Steinkjer
Aktivitetstilbud barn og unge 171
Bibliotek 225
Muséer 1
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 324
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 58
Musikk- og kulturskoler 241
Kommunale kulturbygg 380

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Steinkjer
Sosialsektoren samlet 4.9
Barnevern 3.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.4
Administrasjon, kommune 5.7
Kultursektoren, kommune 3
Barnehage 10.2
Grunnskole 19.5
Helse- og omsorg 28.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.