3595_5004
3595_5004
kommunefakta
2018-11-19T10:20:00.000Z
no
Steinkjer kommune

Kommunefakta

Steinkjer - 5004 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 22 143 innbyggere per 2. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 581 559
5-9 år 684 647
10-14 år 697 593
15-19 år 715 701
20-24 år 794 738
25-29 år 761 684
30-34 år 589 545
35-39 år 617 559
40-44 år 599 594
45-49 år 768 747
50-54 år 769 762
55-59 år 723 686
60-64 år 737 703
65-69 år 666 630
70-74 år 558 651
75-79 år 409 444
80-84 år 254 316
85-89 år 136 254
90-94 år 67 107
95-99 år 18 29
100 år eller eldre 1 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Steinkjer
Sverige 57
Litauen 51
Polen 283
Tyskland 60
Eritrea 182
Somalia 68
Filippinene 54
Irak 104
Pakistan 3
Vietnam 8

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Steinkjer
Selveier 78
Andels- / aksjeeier 5
Leier 17

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Steinkjer (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 514
Sekundærnæringer 2074
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3418
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 976
Undervisning 912
Helse- og sosialtjenester 2091
Personlig tjenesteyting 303

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Steinkjer
Aleneboende 267000
Par uten barn 580000
Par med barn 0-17 år 739000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 378000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Steinkjer
Grunnskolenivå 4764
Videregående skole-nivå 7798
Universitets- og høgskolenivå kort 4024
Universitets- og høgskolenivå lang 986
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 75

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Steinkjer
Aktivitetstilbud barn og unge 171
Bibliotek 225
Muséer 1
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 324
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 58
Musikk- og kulturskoler 241
Kommunale kulturbygg 380

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Steinkjer
Sosialsektoren samlet 4.9
Barnevern 3.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.4
Administrasjon, kommune 5.7
Kultursektoren, kommune 3
Barnehage 10.2
Grunnskole 19.5
Helse- og omsorg 28.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.