3595_5004
3595_5004
kommunefakta
2020-01-18T12:39:00.000Z
no
Steinkjer kommune

Kommunefakta

Steinkjer - 5004 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 22 050 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 579 511
5-9 år 700 635
10-14 år 704 627
15-19 år 701 698
20-24 år 753 688
25-29 år 792 663
30-34 år 597 599
35-39 år 625 549
40-44 år 605 600
45-49 år 726 720
50-54 år 762 767
55-59 år 736 694
60-64 år 745 688
65-69 år 665 630
70-74 år 576 652
75-79 år 437 481
80-84 år 262 321
85-89 år 130 238
90-94 år 64 120
95-99 år 14 28
100 år eller eldre 3 5

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Steinkjer (2018-2019)
Sverige 53
Litauen 56
Polen 306
Tyskland 63
Eritrea 211
Somalia 72
Filippinene 54
Irak 95
Pakistan 3
Vietnam 11

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Steinkjer (2018-2019)
Selveier 77.8
Andels- / aksjeeier 5.5
Leier 16.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Steinkjer (2018-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 535
Sekundærnæringer 2122
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3442
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 970
Undervisning 933
Helse- og sosialtjenester 2105
Personlig tjenesteyting 319

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Steinkjer (2018-2019)
Aleneboende 279000
Par uten barn 616000
Par med barn 0-17 år 782000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 386000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Steinkjer (2018-2019)
Grunnskolenivå 4686
Videregående skolenivå 7784
Universitets- og høgskolenivå, kort 4110
Universitets- og høgskolenivå, lang 1007
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 57

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Steinkjer
Aktivitetstilbud barn og unge 159
Bibliotek 251
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 287
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 55
Kulturskoler 249
Kommunale kulturbygg 395

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Steinkjer
Sosialsektoren samlet 4.9
Barnevern 3.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4
Administrasjon, kommune 6
Kultursektoren, kommune 2.9
Barnehage 10.2
Grunnskole 20.5
Helse- og omsorg 28.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.