3595_1848
3595_1848
kommunefakta
2018-11-15T20:48:00.000Z
no
Steigen kommune

Kommunefakta

Steigen - 1848 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 554 innbyggere per 2. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 54 51
5-9 år 62 54
10-14 år 67 73
15-19 år 59 71
20-24 år 72 80
25-29 år 80 53
30-34 år 63 50
35-39 år 51 66
40-44 år 79 65
45-49 år 93 82
50-54 år 76 76
55-59 år 100 86
60-64 år 92 98
65-69 år 109 96
70-74 år 104 81
75-79 år 54 63
80-84 år 34 44
85-89 år 17 35
90-94 år 8 22
95-99 år 3 10
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Steigen
Sverige 11
Litauen 3
Polen 16
Tyskland 44
Eritrea 35
Somalia 22
Filippinene 7
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Steigen
Selveier 86.3
Andels- / aksjeeier 0
Leier 13.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Steigen
Jordbruk, skogbruk og fiske 260
Sekundærnæringer 151
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 315
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 49
Undervisning 88
Helse- og sosialtjenester 256
Personlig tjenesteyting 28

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Steigen
Aleneboende 254000
Par uten barn 563000
Par med barn 0-17 år 809000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 397000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Steigen
Grunnskolenivå 744
Videregående skole-nivå 887
Universitets- og høgskolenivå kort 367
Universitets- og høgskolenivå lang 83
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 17

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Steigen
Aktivitetstilbud barn og unge 312
Bibliotek 321
Muséer 165
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 3
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg -170
Musikk- og kulturskoler 684
Kommunale kulturbygg 9

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete, Oppgave mangler for Frivillige barne- og ungdomsforeninger)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Steigen
Sosialsektoren samlet 7
Barnevern 5.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.1
Administrasjon, kommune 6.7
Kultursektoren, kommune 3
Barnehage 7.4
Grunnskole 18.9
Helse- og omsorg 32.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.