3595_1103
3595_1103
kommunefakta
2019-01-24T12:22:00.000Z
no
Stavanger kommune

Kommunefakta

Stavanger - 1103 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 134 312 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 4158 4115
5-9 år 4302 4167
10-14 år 4045 3974
15-19 år 4105 3861
20-24 år 4549 4422
25-29 år 5067 5013
30-34 år 5352 5101
35-39 år 5212 4753
40-44 år 4948 4579
45-49 år 4737 4613
50-54 år 4483 4446
55-59 år 3976 3860
60-64 år 3477 3507
65-69 år 2951 2921
70-74 år 2405 2497
75-79 år 1382 1673
80-84 år 861 1204
85-89 år 509 986
90-94 år 182 503
95-99 år 49 166
100 år eller eldre 8 21

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Stavanger
Sverige 848
Litauen 789
Polen 3390
Tyskland 858
Eritrea 694
Somalia 1222
Filippinene 741
Irak 492
Pakistan 652
Vietnam 527

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Stavanger
Selveier 67
Andels- / aksjeeier 14.3
Leier 18.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Stavanger
Jordbruk, skogbruk og fiske 181
Sekundærnæringer 15906
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 24893
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 3482
Undervisning 5461
Helse- og sosialtjenester 13208
Personlig tjenesteyting 2844

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Stavanger
Aleneboende 307000
Par uten barn 687000
Par med barn 0-17 år 896000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 435000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Stavanger
Grunnskolenivå 23351
Videregående skole-nivå 34346
Universitets- og høgskolenivå kort 28380
Universitets- og høgskolenivå lang 17115
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 778

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Stavanger
Aktivitetstilbud barn og unge 247
Bibliotek 363
Muséer 177
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 627
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 761
Musikk- og kulturskoler 282
Kommunale kulturbygg 317

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Stavanger
Sosialsektoren samlet 5.4
Barnevern 3.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.3
Administrasjon, kommune 5
Kultursektoren, kommune 5.9
Barnehage 14.1
Grunnskole 18.1
Helse- og omsorg 27.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.