På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_1103
3595_1103
kommunefakta
2020-03-30T03:07:00.000Z
no
Stavanger kommune

Kommunefakta

Stavanger - 1103 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 135 509 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 4340 4168
5-9 år 4515 4438
10-14 år 4521 4379
15-19 år 4310 4157
20-24 år 5041 4872
25-29 år 5358 5073
30-34 år 5425 5471
35-39 år 5539 5143
40-44 år 5272 4831
45-49 år 5063 4929
50-54 år 4878 4754
55-59 år 4339 4346
60-64 år 3851 3832
65-69 år 3298 3282
70-74 år 2745 2768
75-79 år 1714 2031
80-84 år 989 1326
85-89 år 562 958
90-94 år 230 584
95-99 år 36 170
100 år eller eldre 9 27

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Stavanger
Sverige 800
Litauen 853
Polen 3590
Tyskland 991
Eritrea 822
Somalia 1333
Filippinene 857
Irak 518
Pakistan 694
Vietnam 542

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Stavanger
Selveier 67.2
Andels- / aksjeeier 14.4
Leier 18.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Stavanger
Jordbruk, skogbruk og fiske 187
Sekundærnæringer 16929
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 25866
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 3492
Undervisning 5848
Helse- og sosialtjenester 13503
Personlig tjenesteyting 2864

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Stavanger
Aleneboende 314000
Par uten barn 708000
Par med barn 0-17 år 932000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 444000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Stavanger
Grunnskolenivå 23156
Videregående skolenivå 34386
Universitets- og høgskolenivå, kort 29205
Universitets- og høgskolenivå, lang 17453
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 739

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Stavanger
Aktivitetstilbud barn og unge 258
Bibliotek 363
Muséer 212
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 546
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 985
Kulturskoler 315
Kommunale kulturbygg 353

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Stavanger
Sosialsektoren samlet 5.6
Barnevern 3.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.7
Administrasjon, kommune 5.8
Kultursektoren, kommune 6.1
Barnehage 13.8
Grunnskole 18.4
Helse- og omsorg 28.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.