3595_0417
3595_0417
kommunefakta
2019-02-20T07:28:00.000Z
no
Stange kommune

Kommunefakta

Stange - 0417 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 20 794 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 582 556
5-9 år 645 551
10-14 år 580 575
15-19 år 648 595
20-24 år 648 588
25-29 år 612 596
30-34 år 623 586
35-39 år 628 628
40-44 år 670 632
45-49 år 737 739
50-54 år 753 734
55-59 år 669 667
60-64 år 670 718
65-69 år 595 620
70-74 år 537 566
75-79 år 333 374
80-84 år 211 250
85-89 år 126 208
90-94 år 53 103
95-99 år 13 27
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Stange
Sverige 104
Litauen 109
Polen 262
Tyskland 126
Eritrea 184
Somalia 91
Filippinene 43
Irak 40
Pakistan 4
Vietnam 66

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Stange
Selveier 81
Andels- / aksjeeier 3.7
Leier 15.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Stange
Jordbruk, skogbruk og fiske 340
Sekundærnæringer 1862
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3240
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 757
Undervisning 843
Helse- og sosialtjenester 2444
Personlig tjenesteyting 432

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Stange
Aleneboende 279000
Par uten barn 610000
Par med barn 0-17 år 769000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 389000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Stange
Grunnskolenivå 5186
Videregående skole-nivå 6472
Universitets- og høgskolenivå kort 3663
Universitets- og høgskolenivå lang 1020
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 105

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Stange
Aktivitetstilbud barn og unge 138
Bibliotek 251
Muséer 24
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 555
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 188
Musikk- og kulturskoler 302
Kommunale kulturbygg 224

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Stange
Sosialsektoren samlet 5.4
Barnevern 2.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.9
Administrasjon, kommune 6.7
Kultursektoren, kommune 2.8
Barnehage 11.1
Grunnskole 17.7
Helse- og omsorg 36.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.