3595_0226
3595_0226
kommunefakta
2019-01-24T12:18:00.000Z
no
Sørum kommune

Kommunefakta

Sørum - 0226 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 18 285 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 581 581
5-9 år 667 675
10-14 år 665 635
15-19 år 600 535
20-24 år 489 428
25-29 år 548 520
30-34 år 609 610
35-39 år 659 658
40-44 år 744 699
45-49 år 793 698
50-54 år 688 597
55-59 år 520 489
60-64 år 474 397
65-69 år 383 374
70-74 år 330 339
75-79 år 175 235
80-84 år 125 167
85-89 år 66 132
90-94 år 28 45
95-99 år 8 12
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sørum
Sverige 189
Litauen 381
Polen 565
Tyskland 110
Eritrea 60
Somalia 16
Filippinene 67
Irak 82
Pakistan 197
Vietnam 66

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sørum
Selveier 85.3
Andels- / aksjeeier 2.4
Leier 12.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sørum
Jordbruk, skogbruk og fiske 140
Sekundærnæringer 1567
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4310
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 704
Undervisning 603
Helse- og sosialtjenester 1588
Personlig tjenesteyting 310

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sørum
Aleneboende 305000
Par uten barn 681000
Par med barn 0-17 år 833000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 437000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sørum
Grunnskolenivå 3778
Videregående skole-nivå 5467
Universitets- og høgskolenivå kort 3212
Universitets- og høgskolenivå lang 1000
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 82

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sørum
Aktivitetstilbud barn og unge 176
Bibliotek 333
Muséer 69
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 662
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg -6
Musikk- og kulturskoler 296
Kommunale kulturbygg 54

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sørum
Sosialsektoren samlet 3.6
Barnevern 2.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.7
Administrasjon, kommune 5.9
Kultursektoren, kommune 3.8
Barnehage 15.1
Grunnskole 21.8
Helse- og omsorg 28

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.