3595_1870
3595_1870
kommunefakta
2020-01-27T13:29:00.000Z
no
Sortland - Suortá kommune

Kommunefakta

Sortland - Suortá - 1870 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 10 562 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 291 265
5-9 år 336 313
10-14 år 347 289
15-19 år 379 356
20-24 år 398 321
25-29 år 372 310
30-34 år 317 303
35-39 år 323 310
40-44 år 315 309
45-49 år 362 360
50-54 år 374 367
55-59 år 328 328
60-64 år 319 318
65-69 år 300 296
70-74 år 267 261
75-79 år 156 186
80-84 år 92 115
85-89 år 48 78
90-94 år 18 63
95-99 år 5 21
100 år eller eldre 1 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sortland - Suortá
Sverige 23
Litauen 58
Polen 126
Tyskland 23
Eritrea 30
Somalia 71
Filippinene 18
Irak 20
Pakistan 6
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sortland - Suortá
Selveier 80.1
Andels- / aksjeeier 2.1
Leier 17.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sortland - Suortá
Jordbruk, skogbruk og fiske 208
Sekundærnæringer 1010
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1926
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 337
Undervisning 498
Helse- og sosialtjenester 1081
Personlig tjenesteyting 141

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sortland - Suortá
Aleneboende 282000
Par uten barn 638000
Par med barn 0-17 år 826000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 410000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sortland - Suortá
Grunnskolenivå 2830
Videregående skolenivå 3239
Universitets- og høgskolenivå, kort 1738
Universitets- og høgskolenivå, lang 449
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 44

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sortland
Aktivitetstilbud barn og unge 46
Bibliotek 245
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 219
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 575
Kulturskoler 450
Kommunale kulturbygg 1276

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sortland
Sosialsektoren samlet 6.4
Barnevern 1.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 1.7
Administrasjon, kommune 5.6
Kultursektoren, kommune 6.1
Barnehage 9.9
Grunnskole 19.5
Helse- og omsorg 28.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.