3595_1870
3595_1870
kommunefakta
2019-10-17T20:27:00.000Z
no
Sortland - Suortá kommune

Kommunefakta

Sortland - Suortá - 1870 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 10 591 innbyggere per 2. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 291 265
5-9 år 336 313
10-14 år 347 289
15-19 år 379 356
20-24 år 398 321
25-29 år 372 310
30-34 år 317 303
35-39 år 323 310
40-44 år 315 309
45-49 år 362 360
50-54 år 374 367
55-59 år 328 328
60-64 år 319 318
65-69 år 300 296
70-74 år 267 261
75-79 år 156 186
80-84 år 92 115
85-89 år 48 78
90-94 år 18 63
95-99 år 5 21
100 år eller eldre 1 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sortland - Suortá
Sverige 23
Litauen 58
Polen 126
Tyskland 23
Eritrea 30
Somalia 71
Filippinene 18
Irak 20
Pakistan 6
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sortland - Suortá
Selveier 80.1
Andels- / aksjeeier 2.1
Leier 17.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sortland - Suortá
Jordbruk, skogbruk og fiske 208
Sekundærnæringer 1010
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1926
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 337
Undervisning 498
Helse- og sosialtjenester 1081
Personlig tjenesteyting 141

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sortland - Suortá
Aleneboende 274000
Par uten barn 627000
Par med barn 0-17 år 798000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 389000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sortland - Suortá
Grunnskolenivå 2830
Videregående skolenivå 3239
Universitets- og høgskolenivå, kort 1738
Universitets- og høgskolenivå, lang 449
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 44

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sortland - Suortá
Aktivitetstilbud barn og unge 46
Bibliotek 245
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 219
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 575
Musikk- og kulturskoler 450
Kommunale kulturbygg 1276

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sortland - Suortá
Sosialsektoren samlet 6.4
Barnevern 1.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 1.7
Administrasjon, kommune 5.6
Kultursektoren, kommune 6.1
Barnehage 9.9
Grunnskole 19.5
Helse- og omsorg 28.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.