På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_5419
3595_5419
kommunefakta
2020-03-30T03:22:00.000Z
no
Sørreisa kommune

Kommunefakta

Sørreisa - 5419 (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 464 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 80 77
5-9 år 98 98
10-14 år 100 107
15-19 år 131 123
20-24 år 130 98
25-29 år 102 97
30-34 år 104 77
35-39 år 92 97
40-44 år 83 103
45-49 år 137 121
50-54 år 117 132
55-59 år 128 101
60-64 år 112 100
65-69 år 112 103
70-74 år 90 99
75-79 år 69 75
80-84 år 42 56
85-89 år 17 26
90-94 år 6 13
95-99 år 3 8
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sørreisa
Sverige 11
Litauen 51
Polen 16
Tyskland 35
Eritrea 10
Somalia 3
Filippinene 19
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sørreisa
Selveier 84.3
Andels- / aksjeeier 0.8
Leier 14.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sørreisa (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 67
Sekundærnæringer 393
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 431
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 235
Undervisning 169
Helse- og sosialtjenester 357
Personlig tjenesteyting 68

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sørreisa
Aleneboende 298000
Par uten barn 628000
Par med barn 0-17 år 839000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 411000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sørreisa
Grunnskolenivå 888
Videregående skolenivå 1174
Universitets- og høgskolenivå, kort 594
Universitets- og høgskolenivå, lang 117
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 8

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sørreisa
Aktivitetstilbud barn og unge 0
Bibliotek 349
Muséer 113
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 4
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 849
Kulturskoler 532
Kommunale kulturbygg 195

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sørreisa
Sosialsektoren samlet 3.6
Barnevern 2.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.5
Administrasjon, kommune 7.8
Kultursektoren, kommune 3.1
Barnehage 11.7
Grunnskole 19.3
Helse- og omsorg 34.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.