3595_1925
3595_1925
kommunefakta
2020-01-25T18:26:00.000Z
no
Sørreisa kommune

Kommunefakta

Sørreisa - 1925 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 475 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 82 86
5-9 år 99 101
10-14 år 102 102
15-19 år 135 130
20-24 år 117 108
25-29 år 105 96
30-34 år 108 69
35-39 år 101 91
40-44 år 95 104
45-49 år 127 137
50-54 år 132 128
55-59 år 121 98
60-64 år 112 118
65-69 år 105 92
70-74 år 97 94
75-79 år 62 67
80-84 år 41 57
85-89 år 20 27
90-94 år 3 11
95-99 år 2 7
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sørreisa (-2019)
Sverige 9
Litauen 62
Polen 19
Tyskland 36
Eritrea 12
Somalia 3
Filippinene 19
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sørreisa (-2019)
Selveier 84.3
Andels- / aksjeeier 0.8
Leier 14.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sørreisa (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 68
Sekundærnæringer 393
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 453
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 238
Undervisning 170
Helse- og sosialtjenester 346
Personlig tjenesteyting 73

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sørreisa (-2019)
Aleneboende 298000
Par uten barn 628000
Par med barn 0-17 år 839000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 411000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sørreisa (-2019)
Grunnskolenivå 888
Videregående skolenivå 1174
Universitets- og høgskolenivå, kort 594
Universitets- og høgskolenivå, lang 117
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 8

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sørreisa
Aktivitetstilbud barn og unge 0
Bibliotek 302
Muséer 107
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 19
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 963
Kulturskoler 503
Kommunale kulturbygg 211

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sørreisa
Sosialsektoren samlet 3.5
Barnevern 2.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.3
Administrasjon, kommune 7
Kultursektoren, kommune 3
Barnehage 11
Grunnskole 18.5
Helse- og omsorg 33.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.