3595_1845
3595_1845
kommunefakta
2019-01-24T12:39:00.000Z
no
Sørfold kommune

Kommunefakta

Sørfold - 1845 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 969 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 45 41
5-9 år 54 42
10-14 år 57 66
15-19 år 66 62
20-24 år 41 56
25-29 år 56 48
30-34 år 47 45
35-39 år 54 39
40-44 år 51 63
45-49 år 78 66
50-54 år 68 58
55-59 år 73 61
60-64 år 63 72
65-69 år 80 78
70-74 år 80 65
75-79 år 47 41
80-84 år 25 32
85-89 år 12 17
90-94 år 3 15
95-99 år 0 11
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sørfold
Sverige 6
Litauen 0
Polen 9
Tyskland 11
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 0
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sørfold
Selveier 84
Andels- / aksjeeier 3.8
Leier 12.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sørfold
Jordbruk, skogbruk og fiske 78
Sekundærnæringer 261
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 178
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 62
Undervisning 66
Helse- og sosialtjenester 216
Personlig tjenesteyting 23

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sørfold
Aleneboende 263000
Par uten barn 587000
Par med barn 0-17 år 775000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 406000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sørfold
Grunnskolenivå 620
Videregående skole-nivå 673
Universitets- og høgskolenivå kort 257
Universitets- og høgskolenivå lang 37
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 7

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sørfold
Aktivitetstilbud barn og unge 134
Bibliotek 548
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 761
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1425
Musikk- og kulturskoler 1012
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sørfold
Sosialsektoren samlet 2.7
Barnevern 1.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.4
Administrasjon, kommune 9.6
Kultursektoren, kommune 4.1
Barnehage 6.2
Grunnskole 19.6
Helse- og omsorg 31.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.