3595_0419
3595_0419
kommunefakta
2019-02-16T17:33:00.000Z
no
Sør-Odal kommune

Kommunefakta

Sør-Odal - 0419 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 7 885 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 175 159
5-9 år 213 203
10-14 år 202 193
15-19 år 247 243
20-24 år 223 218
25-29 år 240 209
30-34 år 215 189
35-39 år 214 214
40-44 år 241 280
45-49 år 326 307
50-54 år 310 301
55-59 år 276 313
60-64 år 281 273
65-69 år 294 283
70-74 år 214 196
75-79 år 125 122
80-84 år 76 110
85-89 år 41 79
90-94 år 17 42
95-99 år 4 14
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sør-Odal
Sverige 51
Litauen 45
Polen 109
Tyskland 38
Eritrea 52
Somalia 10
Filippinene 17
Irak 12
Pakistan 0
Vietnam 6

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sør-Odal
Selveier 83.5
Andels- / aksjeeier 1.8
Leier 14.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sør-Odal
Jordbruk, skogbruk og fiske 130
Sekundærnæringer 843
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1414
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 261
Undervisning 239
Helse- og sosialtjenester 767
Personlig tjenesteyting 177

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sør-Odal
Aleneboende 275000
Par uten barn 605000
Par med barn 0-17 år 746000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 378000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sør-Odal
Grunnskolenivå 2498
Videregående skole-nivå 2687
Universitets- og høgskolenivå kort 1029
Universitets- og høgskolenivå lang 232
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 37

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sør-Odal
Aktivitetstilbud barn og unge 139
Bibliotek 346
Muséer 20
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 28
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 204
Musikk- og kulturskoler 208
Kommunale kulturbygg 39

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sør-Odal
Sosialsektoren samlet 4.5
Barnevern 4.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.7
Administrasjon, kommune 7.7
Kultursektoren, kommune 2.3
Barnehage 9.6
Grunnskole 20
Helse- og omsorg 32.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.