3595_0419
3595_0419
kommunefakta
2018-06-18T07:28:00.000Z
no
Sør-Odal kommune

Kommunefakta

Sør-Odal - 0419 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 7 879 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 175 159
5-9 år 213 203
10-14 år 202 193
15-19 år 247 243
20-24 år 223 218
25-29 år 240 209
30-34 år 215 189
35-39 år 214 214
40-44 år 241 280
45-49 år 326 307
50-54 år 310 301
55-59 år 276 313
60-64 år 281 273
65-69 år 294 283
70-74 år 214 196
75-79 år 125 122
80-84 år 76 110
85-89 år 41 79
90-94 år 17 42
95-99 år 4 14
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sør-Odal
Sverige 51
Litauen 45
Polen 109
Tyskland 38
Eritrea 52
Somalia 10
Filippinene 17
Irak 12
Pakistan 0
Vietnam 6

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sør-Odal
Selveier 83.5
Andels- / aksjeeier 1.8
Leier 14.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sør-Odal
Jordbruk, skogbruk og fiske 130
Sekundærnæringer 843
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1414
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 261
Undervisning 239
Helse- og sosialtjenester 767
Personlig tjenesteyting 177

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sør-Odal
Aleneboende 267000
Par uten barn 587000
Par med barn 0-17 år 724000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 364000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sør-Odal
Grunnskolenivå 2498
Videregående skole-nivå 2687
Universitets- og høgskolenivå kort 1029
Universitets- og høgskolenivå lang 232
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 37

Barn og utdanning

(Manglende data: Tall kan ikke vises for Elever som får særskilt norskopplæring)

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Sør-Odal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 10.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 31.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 4.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 11.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 18.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0.2

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Oslo
Sosialsektoren samlet 7.5
Barnevern 2.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.1
Administrasjon, kommune 3.2
Kultursektoren, kommune 3.8
Barnehage 12.5
Grunnskolesektor 15.1
Helse- og omsorg 24

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.