3595_0519
3595_0519
kommunefakta
2019-02-20T07:34:00.000Z
no
Sør-Fron kommune

Kommunefakta

Sør-Fron - 0519 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 128 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 73 70
5-9 år 104 92
10-14 år 81 84
15-19 år 111 108
20-24 år 96 58
25-29 år 80 84
30-34 år 96 90
35-39 år 72 61
40-44 år 97 94
45-49 år 141 123
50-54 år 113 114
55-59 år 113 104
60-64 år 80 99
65-69 år 108 108
70-74 år 98 83
75-79 år 59 61
80-84 år 34 54
85-89 år 26 39
90-94 år 9 16
95-99 år 3 9
100 år eller eldre 1 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sør-Fron
Sverige 0
Litauen 92
Polen 38
Tyskland 9
Eritrea 19
Somalia 0
Filippinene 8
Irak 4
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sør-Fron
Selveier 82.7
Andels- / aksjeeier 0
Leier 17.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sør-Fron
Jordbruk, skogbruk og fiske 149
Sekundærnæringer 403
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 414
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 113
Undervisning 100
Helse- og sosialtjenester 286
Personlig tjenesteyting 51

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sør-Fron
Aleneboende 250000
Par uten barn 546000
Par med barn 0-17 år 756000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 424000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sør-Fron
Grunnskolenivå 824
Videregående skole-nivå 1181
Universitets- og høgskolenivå kort 428
Universitets- og høgskolenivå lang 91
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 6

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sør-Fron
Aktivitetstilbud barn og unge 160
Bibliotek 400
Muséer 110
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 942
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0
Musikk- og kulturskoler 339
Kommunale kulturbygg 1369

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sør-Fron
Sosialsektoren samlet 4
Barnevern 1.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.9
Administrasjon, kommune 4.1
Kultursektoren, kommune 4.2
Barnehage 8.7
Grunnskole 18.6
Helse- og omsorg 33.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.