3595_0519
3595_0519
kommunefakta
2020-02-23T10:00:00.000Z
no
Sør-Fron kommune

Kommunefakta

Sør-Fron - 0519 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 110 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 75 59
5-9 år 102 91
10-14 år 87 88
15-19 år 102 105
20-24 år 97 66
25-29 år 88 81
30-34 år 86 88
35-39 år 81 57
40-44 år 91 99
45-49 år 134 116
50-54 år 124 114
55-59 år 95 104
60-64 år 94 100
65-69 år 99 105
70-74 år 103 89
75-79 år 64 60
80-84 år 39 45
85-89 år 24 32
90-94 år 8 22
95-99 år 4 7
100 år eller eldre 1 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sør-Fron (-2019)
Sverige 0
Litauen 102
Polen 41
Tyskland 10
Eritrea 19
Somalia 0
Filippinene 8
Irak 4
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sør-Fron (-2019)
Selveier 82.7
Andels- / aksjeeier 0
Leier 17.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sør-Fron (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 162
Sekundærnæringer 449
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 450
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 70
Undervisning 108
Helse- og sosialtjenester 269
Personlig tjenesteyting 48

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sør-Fron (-2019)
Aleneboende 272000
Par uten barn 558000
Par med barn 0-17 år 791000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 401000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sør-Fron (-2019)
Grunnskolenivå 829
Videregående skolenivå 1170
Universitets- og høgskolenivå, kort 436
Universitets- og høgskolenivå, lang 90
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 9

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sør-Fron
Aktivitetstilbud barn og unge 198
Bibliotek 287
Muséer 116
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 895
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0
Kulturskoler 417
Kommunale kulturbygg 1569

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sør-Fron
Sosialsektoren samlet 4.2
Barnevern 1.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 7.1
Administrasjon, kommune 5
Kultursektoren, kommune 4.4
Barnehage 8.9
Grunnskole 18.4
Helse- og omsorg 33.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.