3595_0540
3595_0540
kommunefakta
2019-02-20T07:25:00.000Z
no
Sør-Aurdal kommune

Kommunefakta

Sør-Aurdal - 0540 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 001 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 74 61
5-9 år 92 72
10-14 år 93 80
15-19 år 91 89
20-24 år 84 79
25-29 år 73 61
30-34 år 73 60
35-39 år 73 75
40-44 år 97 80
45-49 år 105 91
50-54 år 118 123
55-59 år 126 94
60-64 år 106 90
65-69 år 98 110
70-74 år 99 104
75-79 år 74 69
80-84 år 37 48
85-89 år 26 41
90-94 år 12 26
95-99 år 2 7
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sør-Aurdal
Sverige 5
Litauen 21
Polen 14
Tyskland 9
Eritrea 6
Somalia 9
Filippinene 7
Irak 13
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sør-Aurdal
Selveier 81
Andels- / aksjeeier 0
Leier 19

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sør-Aurdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 122
Sekundærnæringer 389
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 396
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 53
Undervisning 101
Helse- og sosialtjenester 373
Personlig tjenesteyting 31

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sør-Aurdal
Aleneboende 250000
Par uten barn 555000
Par med barn 0-17 år 742000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 380000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sør-Aurdal
Grunnskolenivå 841
Videregående skole-nivå 1108
Universitets- og høgskolenivå kort 403
Universitets- og høgskolenivå lang 86
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 17

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sør-Aurdal
Aktivitetstilbud barn og unge 61
Bibliotek 404
Muséer 48
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 116
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0
Musikk- og kulturskoler 322
Kommunale kulturbygg -11

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sør-Aurdal
Sosialsektoren samlet 3.1
Barnevern 2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 7.1
Administrasjon, kommune 7.3
Kultursektoren, kommune 1.3
Barnehage 6.6
Grunnskole 17.2
Helse- og omsorg 39.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.