3595_0540
3595_0540
kommunefakta
2020-02-29T11:38:00.000Z
no
Sør-Aurdal kommune

Kommunefakta

Sør-Aurdal - 0540 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 954 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sør-Aurdal (-2019)
Sverige 5
Litauen 23
Polen 15
Tyskland 11
Eritrea 6
Somalia 5
Filippinene 7
Irak 14
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sør-Aurdal (-2019)
Selveier 80.8
Andels- / aksjeeier 0
Leier 19.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sør-Aurdal (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 115
Sekundærnæringer 413
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 357
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 57
Undervisning 96
Helse- og sosialtjenester 382
Personlig tjenesteyting 23

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sør-Aurdal (-2019)
Aleneboende 253000
Par uten barn 572000
Par med barn 0-17 år 817000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 388000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sør-Aurdal (-2019)
Grunnskolenivå 833
Videregående skolenivå 1118
Universitets- og høgskolenivå, kort 402
Universitets- og høgskolenivå, lang 87
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 17

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sør-Aurdal
Aktivitetstilbud barn og unge 60
Bibliotek 411
Muséer 64
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 207
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0
Kulturskoler 356
Kommunale kulturbygg 148

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sør-Aurdal
Sosialsektoren samlet 2.9
Barnevern 2.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.2
Administrasjon, kommune 7.3
Kultursektoren, kommune 1.7
Barnehage 7
Grunnskole 17.5
Helse- og omsorg 40.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.