3595_1017
3595_1017
kommunefakta
2018-11-18T05:29:00.000Z
no
Songdalen kommune

Kommunefakta

Songdalen - 1017 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 713 innbyggere per 2. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 218 222
5-9 år 233 255
10-14 år 231 224
15-19 år 224 214
20-24 år 247 203
25-29 år 247 216
30-34 år 242 218
35-39 år 222 236
40-44 år 234 217
45-49 år 237 261
50-54 år 238 176
55-59 år 204 169
60-64 år 171 156
65-69 år 139 140
70-74 år 125 129
75-79 år 88 107
80-84 år 52 54
85-89 år 23 48
90-94 år 9 22
95-99 år 1 3
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Songdalen
Sverige 21
Litauen 36
Polen 146
Tyskland 57
Eritrea 53
Somalia 22
Filippinene 17
Irak 42
Pakistan 10
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Songdalen
Selveier 84.3
Andels- / aksjeeier 3
Leier 12.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Songdalen
Jordbruk, skogbruk og fiske 68
Sekundærnæringer 856
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1085
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 108
Undervisning 220
Helse- og sosialtjenester 630
Personlig tjenesteyting 102

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Songdalen
Aleneboende 263000
Par uten barn 579000
Par med barn 0-17 år 702000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 379000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Songdalen
Grunnskolenivå 1565
Videregående skole-nivå 2352
Universitets- og høgskolenivå kort 907
Universitets- og høgskolenivå lang 185
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 35

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Songdalen
Aktivitetstilbud barn og unge 274
Bibliotek 215
Muséer 10
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 20
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 439
Musikk- og kulturskoler 354
Kommunale kulturbygg 102

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Songdalen
Sosialsektoren samlet 5.7
Barnevern 2.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.1
Administrasjon, kommune 7.1
Kultursektoren, kommune 2.3
Barnehage 13.3
Grunnskole 25.5
Helse- og omsorg 24.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.