3595_0536
3595_0536
kommunefakta
2019-02-23T22:59:00.000Z
no
Søndre Land kommune

Kommunefakta

Søndre Land - 0536 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 623 innbyggere per 4. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 143 130
5-9 år 137 118
10-14 år 160 144
15-19 år 177 153
20-24 år 166 146
25-29 år 139 146
30-34 år 155 125
35-39 år 152 144
40-44 år 163 150
45-49 år 209 212
50-54 år 240 233
55-59 år 223 195
60-64 år 227 190
65-69 år 197 193
70-74 år 166 156
75-79 år 114 122
80-84 år 74 97
85-89 år 36 39
90-94 år 6 33
95-99 år 4 8
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Søndre Land
Sverige 17
Litauen 8
Polen 90
Tyskland 22
Eritrea 39
Somalia 61
Filippinene 8
Irak 8
Pakistan 9
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Søndre Land
Selveier 83.5
Andels- / aksjeeier 1.3
Leier 15.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Søndre Land
Jordbruk, skogbruk og fiske 115
Sekundærnæringer 629
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 691
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 124
Undervisning 255
Helse- og sosialtjenester 718
Personlig tjenesteyting 70

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Søndre Land
Aleneboende 267000
Par uten barn 569000
Par med barn 0-17 år 717000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 371000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Søndre Land
Grunnskolenivå 1703
Videregående skole-nivå 1951
Universitets- og høgskolenivå kort 806
Universitets- og høgskolenivå lang 174
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 66

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Søndre Land
Aktivitetstilbud barn og unge 158
Bibliotek 274
Muséer 56
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 28
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 248
Musikk- og kulturskoler 264
Kommunale kulturbygg 250

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Søndre Land
Sosialsektoren samlet 4
Barnevern 5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.7
Administrasjon, kommune 5.4
Kultursektoren, kommune 1.9
Barnehage 8.2
Grunnskole 17.1
Helse- og omsorg 40.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.