På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_3447
3595_3447
kommunefakta
2020-03-28T12:09:00.000Z
no
Søndre Land kommune

Kommunefakta

Søndre Land - 3447 (Innlandet)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 617 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 136 130
5-9 år 130 118
10-14 år 167 144
15-19 år 165 149
20-24 år 161 138
25-29 år 145 148
30-34 år 150 141
35-39 år 147 132
40-44 år 166 156
45-49 år 200 200
50-54 år 227 225
55-59 år 229 209
60-64 år 227 197
65-69 år 194 185
70-74 år 187 168
75-79 år 113 129
80-84 år 77 99
85-89 år 35 44
90-94 år 8 32
95-99 år 0 7
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Søndre Land
Sverige 17
Litauen 14
Polen 101
Tyskland 28
Eritrea 36
Somalia 59
Filippinene 13
Irak 8
Pakistan 4
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Søndre Land
Selveier 83.1
Andels- / aksjeeier 1.3
Leier 15.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Søndre Land (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 118
Sekundærnæringer 667
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 662
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 116
Undervisning 250
Helse- og sosialtjenester 722
Personlig tjenesteyting 63

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Søndre Land
Aleneboende 270000
Par uten barn 576000
Par med barn 0-17 år 753000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 376000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Søndre Land
Grunnskolenivå 1650
Videregående skolenivå 1965
Universitets- og høgskolenivå, kort 803
Universitets- og høgskolenivå, lang 181
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 58

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Søndre Land
Aktivitetstilbud barn og unge 137
Bibliotek 301
Muséer 36
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 61
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 338
Kulturskoler 240
Kommunale kulturbygg 186

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Søndre Land
Sosialsektoren samlet 3.7
Barnevern 3.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5
Administrasjon, kommune 5.6
Kultursektoren, kommune 1.9
Barnehage 10.2
Grunnskole 16.1
Helse- og omsorg 42.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.