3595_1812
3595_1812
kommunefakta
2018-11-18T09:34:00.000Z
no
Sømna kommune

Kommunefakta

Sømna - 1812 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 015 innbyggere per 2. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 41 36
5-9 år 68 47
10-14 år 72 69
15-19 år 75 56
20-24 år 67 51
25-29 år 58 51
30-34 år 43 43
35-39 år 57 42
40-44 år 54 70
45-49 år 82 67
50-54 år 74 85
55-59 år 68 68
60-64 år 66 63
65-69 år 56 67
70-74 år 62 60
75-79 år 38 42
80-84 år 25 36
85-89 år 17 21
90-94 år 8 11
95-99 år 1 2
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sømna
Sverige 6
Litauen 0
Polen 21
Tyskland 4
Eritrea 7
Somalia 3
Filippinene 3
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sømna
Selveier 85.9
Andels- / aksjeeier 1.2
Leier 13

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sømna
Jordbruk, skogbruk og fiske 103
Sekundærnæringer 184
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 232
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 83
Undervisning 102
Helse- og sosialtjenester 209
Personlig tjenesteyting 15

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sømna
Aleneboende 260000
Par uten barn 577000
Par med barn 0-17 år 744000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 368000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sømna
Grunnskolenivå 553
Videregående skole-nivå 706
Universitets- og høgskolenivå kort 303
Universitets- og høgskolenivå lang 50
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 11

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sømna
Aktivitetstilbud barn og unge -42
Bibliotek 331
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 5
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 574
Musikk- og kulturskoler 753
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sømna
Sosialsektoren samlet 3.5
Barnevern 2.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.7
Administrasjon, kommune 6.6
Kultursektoren, kommune 2.2
Barnehage 7.3
Grunnskole 21.4
Helse- og omsorg 30.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.