3595_1412
3595_1412
kommunefakta
2020-01-27T13:18:00.000Z
no
Solund kommune

Kommunefakta

Solund - 1412 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 800 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 16 16
5-9 år 19 18
10-14 år 27 25
15-19 år 17 30
20-24 år 19 23
25-29 år 19 18
30-34 år 14 13
35-39 år 32 22
40-44 år 24 24
45-49 år 31 22
50-54 år 25 21
55-59 år 37 39
60-64 år 35 25
65-69 år 35 28
70-74 år 29 24
75-79 år 13 23
80-84 år 16 9
85-89 år 8 13
90-94 år 2 6
95-99 år 0 3
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Solund (-2019)
Sverige 0
Litauen 4
Polen 43
Tyskland 9
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 0
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Solund (-2019)
Selveier 79.4
Andels- / aksjeeier 0
Leier 20.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Solund (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 78
Sekundærnæringer 70
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 93
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 21
Undervisning 36
Helse- og sosialtjenester 88
Personlig tjenesteyting 11

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Solund (-2019)
Aleneboende 272000
Par uten barn 623000
Par med barn 0-17 år 829000
Enslig mor/far med barn 0-17 år

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Solund (-2019)
Grunnskolenivå 204
Videregående skolenivå 289
Universitets- og høgskolenivå, kort 125
Universitets- og høgskolenivå, lang 30
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 2

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Solund
Aktivitetstilbud barn og unge 693
Bibliotek 721
Muséer 39
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 484
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 837
Kulturskoler 818
Kommunale kulturbygg 76

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Solund
Sosialsektoren samlet 4.5
Barnevern 0.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 1.3
Administrasjon, kommune 10.1
Kultursektoren, kommune 3
Barnehage 7
Grunnskole 16.7
Helse- og omsorg 34.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.