3595_1124
3595_1124
kommunefakta
2020-01-22T10:29:00.000Z
no
Sola kommune

Kommunefakta

Sola - 1124 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 27 026 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 939 894
5-9 år 995 958
10-14 år 916 911
15-19 år 794 801
20-24 år 920 780
25-29 år 907 854
30-34 år 1055 995
35-39 år 1050 958
40-44 år 1005 844
45-49 år 940 920
50-54 år 939 852
55-59 år 843 787
60-64 år 701 632
65-69 år 542 493
70-74 år 444 435
75-79 år 307 349
80-84 år 193 238
85-89 år 105 138
90-94 år 35 88
95-99 år 7 17
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sola
Sverige 86
Litauen 303
Polen 863
Tyskland 199
Eritrea 131
Somalia 108
Filippinene 143
Irak 61
Pakistan 96
Vietnam 61

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sola
Selveier 82.5
Andels- / aksjeeier 2
Leier 15.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sola
Jordbruk, skogbruk og fiske 203
Sekundærnæringer 4135
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 5332
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 551
Undervisning 936
Helse- og sosialtjenester 2141
Personlig tjenesteyting 453

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sola
Aleneboende 333000
Par uten barn 722000
Par med barn 0-17 år 953000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 459000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sola
Grunnskolenivå 4580
Videregående skolenivå 7759
Universitets- og høgskolenivå, kort 4894
Universitets- og høgskolenivå, lang 2591
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 132

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sola
Aktivitetstilbud barn og unge 319
Bibliotek 252
Muséer 62
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 443
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 938
Kulturskoler 376
Kommunale kulturbygg 286

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sola
Sosialsektoren samlet 3.8
Barnevern 2.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.8
Administrasjon, kommune 4.9
Kultursektoren, kommune 5.7
Barnehage 18.1
Grunnskole 21.6
Helse- og omsorg 25.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.