3595_1124
3595_1124
kommunefakta
2018-05-27T19:21:00.000Z
no
Sola kommune

Kommunefakta

Sola - 1124 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 26 258 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 945 915
5-9 år 1018 961
10-14 år 889 885
15-19 år 804 812
20-24 år 877 816
25-29 år 913 871
30-34 år 1040 940
35-39 år 1053 934
40-44 år 955 855
45-49 år 964 922
50-54 år 943 845
55-59 år 841 743
60-64 år 646 600
65-69 år 517 482
70-74 år 438 437
75-79 år 282 313
80-84 år 186 237
85-89 år 104 140
90-94 år 36 75
95-99 år 9 19
100 år eller eldre 1 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sola
Sverige 99
Litauen 299
Polen 899
Tyskland 207
Eritrea 120
Somalia 115
Filippinene 128
Irak 55
Pakistan 92
Vietnam 62

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sola
Selveier 82.8
Andels- / aksjeeier 2.1
Leier 15.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sola
Jordbruk, skogbruk og fiske 195
Sekundærnæringer 3955
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 5155
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 549
Undervisning 885
Helse- og sosialtjenester 2058
Personlig tjenesteyting 409

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sola
Aleneboende 320000
Par uten barn 693000
Par med barn 0-17 år 919000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 439000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sola
Grunnskolenivå 4647
Videregående skole-nivå 7637
Universitets- og høgskolenivå kort 4677
Universitets- og høgskolenivå lang 2409
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 135

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Sola
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 13.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 10.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.5
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 7.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 31.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 15.3
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 11.6

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket, Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Sola
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 5.6
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 18.4
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 21.9
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 25.1
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.7
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2.2
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 5.3
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 5.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.