3595_1124
3595_1124
kommunefakta
2019-02-18T02:16:00.000Z
no
Sola kommune

Kommunefakta

Sola - 1124 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 26 499 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 945 915
5-9 år 1018 961
10-14 år 889 885
15-19 år 804 812
20-24 år 877 816
25-29 år 913 871
30-34 år 1040 940
35-39 år 1053 934
40-44 år 955 855
45-49 år 964 922
50-54 år 943 845
55-59 år 841 743
60-64 år 646 600
65-69 år 517 482
70-74 år 438 437
75-79 år 282 313
80-84 år 186 237
85-89 år 104 140
90-94 år 36 75
95-99 år 9 19
100 år eller eldre 1 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sola
Sverige 99
Litauen 299
Polen 899
Tyskland 207
Eritrea 120
Somalia 115
Filippinene 128
Irak 55
Pakistan 92
Vietnam 62

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sola
Selveier 83
Andels- / aksjeeier 2.2
Leier 14.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sola
Jordbruk, skogbruk og fiske 195
Sekundærnæringer 3955
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 5155
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 549
Undervisning 885
Helse- og sosialtjenester 2058
Personlig tjenesteyting 409

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sola
Aleneboende 325000
Par uten barn 703000
Par med barn 0-17 år 922000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 434000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sola
Grunnskolenivå 4625
Videregående skole-nivå 7655
Universitets- og høgskolenivå kort 4801
Universitets- og høgskolenivå lang 2493
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 129

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sola
Aktivitetstilbud barn og unge 320
Bibliotek 247
Muséer 61
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 218
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 805
Musikk- og kulturskoler 372
Kommunale kulturbygg 283

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sola
Sosialsektoren samlet 3.9
Barnevern 2.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.5
Administrasjon, kommune 4.9
Kultursektoren, kommune 5.3
Barnehage 17.7
Grunnskole 21.7
Helse- og omsorg 25.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.