3595_1111
3595_1111
kommunefakta
2018-04-26T11:11:00.000Z
no
Sokndal kommune

Kommunefakta

Sokndal - 1111 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 331 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 102 103
5-9 år 136 120
10-14 år 115 101
15-19 år 97 96
20-24 år 118 96
25-29 år 108 86
30-34 år 92 93
35-39 år 89 98
40-44 år 109 87
45-49 år 105 92
50-54 år 114 120
55-59 år 113 86
60-64 år 116 103
65-69 år 100 90
70-74 år 76 79
75-79 år 46 62
80-84 år 31 51
85-89 år 26 38
90-94 år 6 23
95-99 år 0 8
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sokndal
Sverige 3
Litauen 3
Polen 62
Tyskland 9
Eritrea 18
Somalia 0
Filippinene 17
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sokndal
Selveier 89.8
Andels- / aksjeeier 0.3
Leier 9.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sokndal
Jordbruk, skogbruk og fiske 57
Sekundærnæringer 647
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 304
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 46
Undervisning 108
Helse- og sosialtjenester 355
Personlig tjenesteyting 38

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sokndal
Aleneboende 276000
Par uten barn 611000
Par med barn 0-17 år 779000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 382000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sokndal
Grunnskolenivå 809
Videregående skole-nivå 1290
Universitets- og høgskolenivå kort 368
Universitets- og høgskolenivå lang 71
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 10

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Sokndal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 2.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 17.9
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 17.8
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 7.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 33.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0.5

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Sokndal
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 8.5
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 9.5
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 20.6
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 35.8
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2.9
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2.8
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 4.7
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.