3595_1111
3595_1111
kommunefakta
2019-10-23T23:31:00.000Z
no
Sokndal kommune

Kommunefakta

Sokndal - 1111 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 306 innbyggere per 2. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 96 89
5-9 år 120 125
10-14 år 126 103
15-19 år 85 101
20-24 år 115 77
25-29 år 108 96
30-34 år 83 104
35-39 år 93 88
40-44 år 99 98
45-49 år 110 94
50-54 år 114 108
55-59 år 117 85
60-64 år 114 102
65-69 år 104 98
70-74 år 78 74
75-79 år 47 70
80-84 år 31 50
85-89 år 27 40
90-94 år 8 22
95-99 år 1 5
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sokndal
Sverige 3
Litauen 3
Polen 74
Tyskland 9
Eritrea 18
Somalia 0
Filippinene 18
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sokndal
Selveier 89
Andels- / aksjeeier 0.2
Leier 10.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sokndal
Jordbruk, skogbruk og fiske 59
Sekundærnæringer 647
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 303
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 49
Undervisning 110
Helse- og sosialtjenester 356
Personlig tjenesteyting 40

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sokndal
Aleneboende 279000
Par uten barn 618000
Par med barn 0-17 år 796000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 402000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sokndal
Grunnskolenivå 769
Videregående skolenivå 1291
Universitets- og høgskolenivå, kort 382
Universitets- og høgskolenivå, lang 75
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 8

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sokndal
Aktivitetstilbud barn og unge 47
Bibliotek 333
Muséer 545
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 304
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0
Musikk- og kulturskoler 618
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sokndal
Sosialsektoren samlet 2.4
Barnevern 2.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.9
Administrasjon, kommune 7.2
Kultursektoren, kommune 2.7
Barnehage 10.6
Grunnskole 21.4
Helse- og omsorg 35.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.