3595_1018
3595_1018
kommunefakta
2019-01-24T12:32:00.000Z
no
Søgne kommune

Kommunefakta

Søgne - 1018 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 11 362 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 328 340
5-9 år 392 367
10-14 år 395 402
15-19 år 424 420
20-24 år 371 322
25-29 år 323 332
30-34 år 328 352
35-39 år 365 355
40-44 år 344 395
45-49 år 480 409
50-54 år 420 375
55-59 år 347 306
60-64 år 332 324
65-69 år 301 271
70-74 år 245 283
75-79 år 145 166
80-84 år 80 120
85-89 år 46 82
90-94 år 19 28
95-99 år 2 6
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Søgne
Sverige 22
Litauen 28
Polen 232
Tyskland 75
Eritrea 37
Somalia 25
Filippinene 35
Irak 38
Pakistan 5
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Søgne
Selveier 84.2
Andels- / aksjeeier 2.8
Leier 13

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Søgne
Jordbruk, skogbruk og fiske 92
Sekundærnæringer 1453
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1751
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 291
Undervisning 501
Helse- og sosialtjenester 1139
Personlig tjenesteyting 197

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Søgne
Aleneboende 290000
Par uten barn 638000
Par med barn 0-17 år 782000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 399000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Søgne
Grunnskolenivå 2305
Videregående skole-nivå 3807
Universitets- og høgskolenivå kort 2022
Universitets- og høgskolenivå lang 540
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 36

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Søgne
Aktivitetstilbud barn og unge 163
Bibliotek 273
Muséer 18
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 103
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 156
Musikk- og kulturskoler 259
Kommunale kulturbygg 182

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Søgne
Sosialsektoren samlet 5.3
Barnevern 2.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.1
Administrasjon, kommune 7.3
Kultursektoren, kommune 2.7
Barnehage 12.8
Grunnskole 24.4
Helse- og omsorg 28.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.