3595_1420
3595_1420
kommunefakta
2020-01-18T10:05:00.000Z
no
Sogndal kommune

Kommunefakta

Sogndal - 1420 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 8 279 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 260 257
5-9 år 240 224
10-14 år 261 219
15-19 år 267 254
20-24 år 346 347
25-29 år 378 366
30-34 år 339 309
35-39 år 264 216
40-44 år 238 212
45-49 år 268 243
50-54 år 269 248
55-59 år 226 209
60-64 år 189 217
65-69 år 197 177
70-74 år 194 189
75-79 år 101 130
80-84 år 76 74
85-89 år 31 80
90-94 år 19 44
95-99 år 3 9
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sogndal (-2019)
Sverige 27
Litauen 56
Polen 97
Tyskland 42
Eritrea 126
Somalia 75
Filippinene 16
Irak 19
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sogndal (-2019)
Selveier 68.5
Andels- / aksjeeier 0.8
Leier 30.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sogndal (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 147
Sekundærnæringer 900
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1292
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 434
Undervisning 627
Helse- og sosialtjenester 848
Personlig tjenesteyting 191

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sogndal (-2019)
Aleneboende 289000
Par uten barn 605000
Par med barn 0-17 år 837000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 392000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sogndal (-2019)
Grunnskolenivå 1345
Videregående skolenivå 2521
Universitets- og høgskolenivå, kort 1878
Universitets- og høgskolenivå, lang 682
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 23

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sogndal
Aktivitetstilbud barn og unge 171
Bibliotek 460
Muséer 119
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 173
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 48
Kulturskoler 296
Kommunale kulturbygg 132

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sogndal
Sosialsektoren samlet 4.5
Barnevern 3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.1
Administrasjon, kommune 3.9
Kultursektoren, kommune 2.5
Barnehage 11.2
Grunnskole 18.3
Helse- og omsorg 31.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.