3595_5012
3595_5012
kommunefakta
2019-01-24T12:32:00.000Z
no
Snillfjord kommune

Kommunefakta

Snillfjord - 5012 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 996 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 32 23
5-9 år 18 12
10-14 år 37 20
15-19 år 35 21
20-24 år 47 30
25-29 år 31 22
30-34 år 23 13
35-39 år 19 24
40-44 år 26 23
45-49 år 40 29
50-54 år 44 34
55-59 år 41 31
60-64 år 45 34
65-69 år 34 29
70-74 år 28 26
75-79 år 20 21
80-84 år 22 17
85-89 år 10 15
90-94 år 4 5
95-99 år 0 2
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Snillfjord
Sverige 6
Litauen 0
Polen 10
Tyskland 29
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 4
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Snillfjord
Selveier 79
Andels- / aksjeeier 0
Leier 21

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Snillfjord (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 120
Sekundærnæringer 115
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 110
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 35
Undervisning 30
Helse- og sosialtjenester 107
Personlig tjenesteyting 4

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Snillfjord
Aleneboende 264000
Par uten barn 578000
Par med barn 0-17 år 861000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 422000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Snillfjord
Grunnskolenivå 254
Videregående skole-nivå 420
Universitets- og høgskolenivå kort 124
Universitets- og høgskolenivå lang 15
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 2

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Snillfjord
Aktivitetstilbud barn og unge 96
Bibliotek 199
Muséer 19
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 9
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 562
Musikk- og kulturskoler 282
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Snillfjord
Sosialsektoren samlet 2.3
Barnevern 2.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4
Administrasjon, kommune 11.2
Kultursektoren, kommune 1.4
Barnehage 8.1
Grunnskole 17.5
Helse- og omsorg 32.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.