3595_5012
3595_5012
kommunefakta
2018-11-19T10:42:00.000Z
no
Snillfjord kommune

Kommunefakta

Snillfjord - 5012 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 986 innbyggere per 2. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 32 23
5-9 år 18 12
10-14 år 37 20
15-19 år 35 21
20-24 år 47 30
25-29 år 31 22
30-34 år 23 13
35-39 år 19 24
40-44 år 26 23
45-49 år 40 29
50-54 år 44 34
55-59 år 41 31
60-64 år 45 34
65-69 år 34 29
70-74 år 28 26
75-79 år 20 21
80-84 år 22 17
85-89 år 10 15
90-94 år 4 5
95-99 år 0 2
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Snillfjord
Sverige 6
Litauen 0
Polen 10
Tyskland 29
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 4
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Snillfjord
Selveier 79
Andels- / aksjeeier 0
Leier 21

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Snillfjord (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 120
Sekundærnæringer 115
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 110
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 35
Undervisning 30
Helse- og sosialtjenester 107
Personlig tjenesteyting 4

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Snillfjord
Aleneboende 261000
Par uten barn 561000
Par med barn 0-17 år 807000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 382000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Snillfjord
Grunnskolenivå 254
Videregående skole-nivå 420
Universitets- og høgskolenivå kort 124
Universitets- og høgskolenivå lang 15
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 2

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Snillfjord
Aktivitetstilbud barn og unge 96
Bibliotek 199
Muséer 19
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 9
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 562
Musikk- og kulturskoler 282
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Snillfjord
Sosialsektoren samlet 2.3
Barnevern 2.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4
Administrasjon, kommune 11.2
Kultursektoren, kommune 1.4
Barnehage 8.1
Grunnskole 17.5
Helse- og omsorg 32.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.