På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_5041
3595_5041
kommunefakta
2020-03-30T03:27:00.000Z
no
Snåase - Snåsa kommune

Kommunefakta

Snåase - Snåsa - 5041 (Trøndelag - Trööndelage)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 063 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 47 46
5-9 år 60 50
10-14 år 65 69
15-19 år 71 61
20-24 år 62 65
25-29 år 54 45
30-34 år 51 46
35-39 år 57 48
40-44 år 48 53
45-49 år 51 57
50-54 år 73 75
55-59 år 76 85
60-64 år 76 68
65-69 år 66 59
70-74 år 68 59
75-79 år 59 50
80-84 år 28 51
85-89 år 22 19
90-94 år 4 14
95-99 år 1 4
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Snåase - Snåsa
Sverige 18
Litauen 9
Polen 3
Tyskland 7
Eritrea 14
Somalia 13
Filippinene 4
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Snåase - Snåsa
Selveier 82.2
Andels- / aksjeeier 0
Leier 17.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Snåase - Snåsa
Jordbruk, skogbruk og fiske 117
Sekundærnæringer 175
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 234
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 83
Undervisning 115
Helse- og sosialtjenester 254
Personlig tjenesteyting 31

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Snåase - Snåsa
Aleneboende 261000
Par uten barn 593000
Par med barn 0-17 år 759000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 404000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Snåase - Snåsa
Grunnskolenivå 429
Videregående skolenivå 792
Universitets- og høgskolenivå, kort 372
Universitets- og høgskolenivå, lang 95
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 13

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Snåase - Snåsa
Aktivitetstilbud barn og unge 209
Bibliotek 572
Muséer 61
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 268
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 45
Kulturskoler 525
Kommunale kulturbygg 357

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Snåase - Snåsa
Sosialsektoren samlet 3.9
Barnevern 1.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 2.7
Administrasjon, kommune 7.2
Kultursektoren, kommune 2.5
Barnehage 9.5
Grunnskole 17.1
Helse- og omsorg 33.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.