3595_1573
3595_1573
kommunefakta
2020-01-21T18:10:00.000Z
no
Smøla kommune

Kommunefakta

Smøla - 1573 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 147 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 40 49
5-9 år 50 59
10-14 år 59 54
15-19 år 57 70
20-24 år 53 53
25-29 år 74 62
30-34 år 52 54
35-39 år 54 47
40-44 år 59 59
45-49 år 75 61
50-54 år 81 79
55-59 år 69 66
60-64 år 95 78
65-69 år 87 77
70-74 år 71 57
75-79 år 41 46
80-84 år 37 35
85-89 år 16 26
90-94 år 8 15
95-99 år 0 9
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Smøla
Sverige 5
Litauen 24
Polen 82
Tyskland 28
Eritrea 3
Somalia 0
Filippinene 5
Irak 8
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Smøla
Selveier 81.9
Andels- / aksjeeier 0
Leier 18.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Smøla
Jordbruk, skogbruk og fiske 220
Sekundærnæringer 231
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 297
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 37
Undervisning 67
Helse- og sosialtjenester 210
Personlig tjenesteyting 19

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Smøla
Aleneboende 279000
Par uten barn 615000
Par med barn 0-17 år 881000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 390000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Smøla
Grunnskolenivå 584
Videregående skolenivå 793
Universitets- og høgskolenivå, kort 301
Universitets- og høgskolenivå, lang 45
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 6

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Smøla
Aktivitetstilbud barn og unge 96
Bibliotek 440
Muséer 232
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 234
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 517
Kulturskoler 623
Kommunale kulturbygg 365

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Smøla
Sosialsektoren samlet 4.3
Barnevern 1.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.5
Administrasjon, kommune 6.9
Kultursektoren, kommune 5.3
Barnehage 6.7
Grunnskole 16.5
Helse- og omsorg 32.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.