3595_1573
3595_1573
kommunefakta
2019-01-24T08:13:00.000Z
no
Smøla kommune

Kommunefakta

Smøla - 1573 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 145 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 35 50
5-9 år 59 66
10-14 år 60 51
15-19 år 53 68
20-24 år 58 61
25-29 år 73 60
30-34 år 55 60
35-39 år 56 53
40-44 år 60 55
45-49 år 80 61
50-54 år 74 74
55-59 år 82 70
60-64 år 94 79
65-69 år 81 73
70-74 år 75 68
75-79 år 43 39
80-84 år 32 34
85-89 år 15 34
90-94 år 9 16
95-99 år 0 6
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Smøla
Sverige 3
Litauen 21
Polen 78
Tyskland 30
Eritrea 3
Somalia 0
Filippinene 5
Irak 7
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Smøla
Selveier 84.3
Andels- / aksjeeier 0
Leier 15.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Smøla
Jordbruk, skogbruk og fiske 210
Sekundærnæringer 226
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 327
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 43
Undervisning 67
Helse- og sosialtjenester 199
Personlig tjenesteyting 16

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Smøla
Aleneboende 277000
Par uten barn 603000
Par med barn 0-17 år 842000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 369000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Smøla
Grunnskolenivå 614
Videregående skole-nivå 800
Universitets- og høgskolenivå kort 289
Universitets- og høgskolenivå lang 41
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 6

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Smøla
Aktivitetstilbud barn og unge 67
Bibliotek 528
Muséer 188
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 69
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 914
Musikk- og kulturskoler 616
Kommunale kulturbygg 359

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Smøla
Sosialsektoren samlet 4.3
Barnevern 1.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.7
Administrasjon, kommune 6.1
Kultursektoren, kommune 5.5
Barnehage 6.5
Grunnskole 16.6
Helse- og omsorg 30

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.