3595_1529
3595_1529
kommunefakta
2019-11-20T11:02:00.000Z
no
Skodje kommune

Kommunefakta

Skodje - 1529 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 756 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 170 154
5-9 år 169 182
10-14 år 178 152
15-19 år 130 143
20-24 år 159 152
25-29 år 147 140
30-34 år 164 176
35-39 år 183 160
40-44 år 158 139
45-49 år 167 153
50-54 år 166 148
55-59 år 152 135
60-64 år 128 122
65-69 år 129 123
70-74 år 110 94
75-79 år 54 62
80-84 år 29 44
85-89 år 29 36
90-94 år 10 12
95-99 år 0 5
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Skodje
Sverige 13
Litauen 95
Polen 124
Tyskland 46
Eritrea 12
Somalia 16
Filippinene 14
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Skodje
Selveier 89
Andels- / aksjeeier 0.6
Leier 10.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Skodje
Jordbruk, skogbruk og fiske 47
Sekundærnæringer 639
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 864
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 94
Undervisning 169
Helse- og sosialtjenester 614
Personlig tjenesteyting 68

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Skodje
Aleneboende 298000
Par uten barn 653000
Par med barn 0-17 år 775000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 405000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Skodje
Grunnskolenivå 996
Videregående skolenivå 1515
Universitets- og høgskolenivå, kort 862
Universitets- og høgskolenivå, lang 177
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 24

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Skodje
Aktivitetstilbud barn og unge 0
Bibliotek 176
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 0
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 630
Kulturskoler 209
Kommunale kulturbygg 272

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Skodje
Sosialsektoren samlet 6
Barnevern 5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.2
Administrasjon, kommune 4.9
Kultursektoren, kommune 2.4
Barnehage 14.3
Grunnskole 20.2
Helse- og omsorg 33

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.