3595_1529
3595_1529
kommunefakta
2019-01-24T08:20:00.000Z
no
Skodje kommune

Kommunefakta

Skodje - 1529 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 744 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 176 157
5-9 år 179 182
10-14 år 139 130
15-19 år 152 153
20-24 år 151 141
25-29 år 145 159
30-34 år 175 156
35-39 år 168 149
40-44 år 163 140
45-49 år 175 154
50-54 år 149 138
55-59 år 143 135
60-64 år 135 121
65-69 år 129 124
70-74 år 96 92
75-79 år 48 60
80-84 år 33 35
85-89 år 29 40
90-94 år 10 12
95-99 år 0 7
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Skodje
Sverige 14
Litauen 91
Polen 117
Tyskland 47
Eritrea 10
Somalia 16
Filippinene 12
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Skodje
Selveier 89.1
Andels- / aksjeeier 0.5
Leier 10.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Skodje
Jordbruk, skogbruk og fiske 44
Sekundærnæringer 636
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 826
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 86
Undervisning 155
Helse- og sosialtjenester 586
Personlig tjenesteyting 64

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Skodje
Aleneboende 298000
Par uten barn 653000
Par med barn 0-17 år 775000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 405000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Skodje
Grunnskolenivå 985
Videregående skole-nivå 1527
Universitets- og høgskolenivå kort 814
Universitets- og høgskolenivå lang 170
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 24

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Skodje
Aktivitetstilbud barn og unge 22
Bibliotek 154
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 0
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 611
Musikk- og kulturskoler 180
Kommunale kulturbygg 253

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Skodje
Sosialsektoren samlet 6.8
Barnevern 5.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3
Administrasjon, kommune 5.1
Kultursektoren, kommune 2
Barnehage 13.6
Grunnskole 19.2
Helse- og omsorg 32.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.